ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

Volunteerism for Sustainable Community Development

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ: ອາສາສະໝັກເພື່ອການພັທະນາຊຸມຊົນ

ພື້ນຖານຂອງຜູ້ຈະເຂົ້າຮຽນ:

  • ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ມີ​ຈິດ​ໃຈ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຜູ້​ອື່ນ​
  • ບໍ​ຈຳ​ກັດ​ອາ​ຍຸ, ເພດ ຫລື ລະ​ດັບ​ການ​ສຶກ​ສາ.

ຈຸດປະສົງ:

  • ​ເພື່ອສ້າງຈິດ​ສຳ​ນຶກ​ດ້ານ​ອາສາສະ​ໝັກ​ໃນ​ການ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ສັງ​ຄົມ​ທີ່​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຮ່ວມ​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ​ແບບ​ໃກ້​ຊິດ.
  • ເພື່ອຮຽນຮູ້ການວຽກງານ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊຸມ​ຊົນ​ແບບ​ບູ​ລະ​ນາ​ການ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕົນ​ເອງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢູ່​ທີ່​ເກີດ​ປະ​ໂຫຍດ​ຕໍ່​ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ.

ກຳນົດເວລາຮຽນ:

  • ຮຽນ​ລະບົບ ຊຸດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ 2ຄັ້ງ, ຄັ້ງ​ລະ 4 ວັນ, ວັນ​ລະ 8 ຊົ່ວ​ໂມງ
  • ການ​ຮຽນ​ໝົດ ຫຼັກສູດ 64 ຊົ່ວ​ໂມງ

ລາຍການຮຽນ:

ຫົວ​ຂໍ້​ ເວ​ລາ​ທັງ​ໝົດ ​ທິດ​ສະ​ດີ/​ຊົ່ວ​ໂມງ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ/ຊົ່​ວ​ໂມງ
ອາສາ​ສະໝັກ​ແມ່ນ​ຫຍັງ ແລະ ແມ່ນ​ໃຜ​ສາ​ມາດ​ເປັນ​ອາ​ສະ​ໝັກ​ໄດ້​ແດ່ 8 2 6
ການສ້າງຈິດສຳ​ນຶກ​ການ​ເປັນອາສາສະ​ໝັກ​ເພື່ອ​ສັງ​ຄົມ 12 4 8
ອຸດົມ​ຄະ​ຕິ​ ແລະແຮງຈູງໃຈນັກອາສາເພື່ອການ​ພັດທະນາ 7 3 4
ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊຸມ​ຊົນ​ແມ່ນ​ຫຍັງ 7 3 4
ອົງປະກອບຂອງການພັດທະນາຊຸມ​ຊົນແບບຍືນຍົງ 7 4 3
ການ​ວ່າງ​ແຜນ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ອາ​ສາ​ເພື່ອ​ຊຸມ​ຊົນ 9 3 6
ທັກ​ສະ​ການ​ນຳ​ພາ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ອາ​ສາ​ໃນ​ຊຸມ​ຊົນເບື່ອງ​ຕົ້ນ 14 6 8
ລວມ​ຊົວ​ໂມງ​ຮຽນ: 64 25 39