ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

Environmental Education Promoter

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ: ສົ່ງເສີມສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອການພັທະນາຊຸມຊົນ

 

ພື້ນຖານຂອງຜູ້ຈະເຂົ້າຮຽນ:

  • ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ຊີ​ວະ​ນາໆ​ພັນ.​
  • ບໍ​ຈຳ​ກັດ​ອາ​ຍຸ, ເພດ ຫລື ລະ​ດັບ​ການ​ສຶກ​ສາ.

ຈຸດປະສົງ:

  • ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອນ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ແບບ​ເປັນ​ມິດ​ກັບ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ແບບ​ເກື້ອ​ໜູນ​ເຊີ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ​ພ້ອມ​ທັງ​ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ການ​ສົ່ງ​ເສີ່ມ​ສິ່ງ​ແວດ​ໃນ​ຄົວ​ເຮືອນ ແລະ ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ຕົວ​ເອງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລະ​ບົບ.

ກຳນົດເວລາຮຽນ:

  • ຮຽນ​ລະບົບ ຊຸດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ 4ຄັ້ງ, ຄັ້ງ​ລະ 3 ວັນ, ວັນ​ລະ 8 ຊົ່ວ​ໂມງ
  • ການ​ຮຽນ​ໝົດ ຫຼັກສູດ 112 ຊົ່ວ​ໂມງ

ລາຍການຮຽນ:

ຫົວ​ຂໍ້​ ເວ​ລາ​ທັງ​ໝົດ ​ທິດ​ສະ​ດີ/​ຊົ່ວ​ໂມງ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ/ຊົ່​ວ​ໂມງ
ການ​ຕັ້ງ​ສະ​ຕິ, ສະມາທິ​ພາວະນາ 8 2 6
ຄວາມ​ໝາຍ ແລະ ຄວາມ​ສຳ​ຄັນຂອງສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ ແລະ ການ​ສຶກ​ສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ 9 3 6
ບັນ​ຫາ​ ແລະ ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ(ຂີ້​ເຫຍື້ອ, ນ້ຳ​ເສຍ, ການ​ເຊາະ​ເຈື່ອນ​ຂອງ​ດີນ ແລະ​ອື່ນໆ) 14 4 10
ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ສະ​ພາບ​ດີ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ 8 4 4
ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ປ່າ​ໄມ້​ແບບ​ມີ່​ສວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ​ 12 4 8
ການ​ກ້າ​ເບ້ຍ, ການ​ປູກ ແລະ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ 15 3 12
ກາ​ນ​ຟື້ນ​ຟູ​ປ່າ​ແບບ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ແບບ​ປູກ​ເສີມ 11 3 8
ການ​ນຳ​ໃຊ້​ປ່າ​ໄມ້​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ 11 3 8
ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​ຂອງ​ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ຊີ​ວະ​ນາໆ​ພັນ 12 4 8
ການ​ປູກ​ຈິດ​ສຳ​ນຶກ​ຮັກ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ໃນ​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ​ໂຮງ​ຮຽນ 12 4 8
ລວມ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຮຽນ: 112 34 78