ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

ປະກາດຮັບສະໝັກ ຄະນະກຳມະການຕັດສິນລາງວັນ NOW-Us Laos Vol.2

ຕຳແໜ່ງຄະນະກຳມະການຕັດສິນນລາງວັນ NOW-Us Laos

ບ່ອນປະຈຳການສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

ໄລຍະສັນຍາ:  1 ມື້, 2ກັນຍາ(3) 2022.

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນຫ້ອງການເອກະຊົນ ເຊິ່ງແມ່ນຄົນລາວເປັນຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດບົນພື້ນຖານຫລັກການບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນຫ້ອງການສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນໄວໜຸ່ມອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຫົວຫນ້າຊຸມຊົນ ບົນພື້ນຖານການສົ່ງເສີມຄວາມ ຍືນຢົງ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດໃນ ສປປ ລາວສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເພື່ອຊ່ວຍໃນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຈົນກ້າວໄປເຖິງການພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຮອບດ້ານ ເມື່ອຊຸມຊົນມີຄວາມສາມາດຄວາມໝັ້ນໃຈມີເຄືອຂ່າຍ ໃນການຜັກດັນ ແລະ ສົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຊຸມຊົນທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວວິໄສທັດຂອງສູນພັດທະນາຊົນນະ ບົດແມ່ນເປັນສູນຕົ້ນແບບທີ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບຮອບດ້ານ ໂດຍພາຍໃຕ້ພາລະກິດທີ່ວ່າ ເອື້ອອຳນວຍການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແບບບູລະນາການ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການບໍລິການດ້ານສຶກສາຊຸມຊົນສິ່ງເວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາໄວໜຸ່ມ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີຜາສຸກຂອງຄົນລາວກຸ່ມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນບັນດາກຸ່ມສ້າງຕັ້ງໃໝ່ ແລະ ຊຸມຊົນເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າໄວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.

ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ສະເຕວລາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະບັດໂຄງການ NOW-Us Award ທີ່ໄດ້ຮັບທືນສະໜັບສະໜູນຈາກ VOICE. ໂຄງການນີ້ມີຈຸດປະສົງໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງພາກສັງຄົມລາວທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອ 5 ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຄື: ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ໄວໜຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ປະເຊີນກັບການຂູດຮີດ, ການລ່ວງລະເມີດ ແລະ/ຫຼືຄວາມຮຸນແຮງ, ຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ, ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ (LGBTQI), ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ.

ຈຸດປະສົງຂອງຕຳແໜ່ງ

ເປັນຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກບົດສະເໜີໂຄງການຂອງ 10ທີມເພື່ອຄັດເອົາ 3ທີມສຸດທ້າຍໃນການພັດທະນາໂຄງເຕັບຮູບແບບ.

 

ການລາຍງານ

ລາຍງານໂດຍກົງເຖິງ ນ. ໄຊສົມພອນ ຜາຍປະດິດ, ​ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ NOW-Us

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

 1. ຮັບຟັງບົດສະເໜີໂຄງການຂອງທັງ 10ທີມພາຍໃນເວລາ 5ນາທີ/1ທີມ.
 2. ໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ໃຫ້ຄຳເຫັນອີງຕາມໃບຄະແນນທີ່ທາງທີມງານກະກຽມໄວ້ໃຫ້ຢ່າງເປັນທຳ ແລະຕົງໄປຕົງມາ.

ປຶກສາຫາລືກັນກັບຄະນະກຳມະການທ່ານອື່ນເພື່ອຄັດເລືອກເອົາ 3ທີມ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນນຳໂຄງການ NOW-Us (ກໍລະນີການລົງຄະແນນເທົ່າກັນ)

 

ທັກສະ ແລະ ການປະພຶດປະຕິບັດ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົນເອງໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຕົງໄປຕົງມາ.
 • ມີຄວາມເປັນກາງໃນຄະນະປະຕິບັດໜ້າທີ່ (ບໍ່ລຳອຽງ ແລະ ບໍ່ຄິດເຫັນຄວາມມັກສ່ວນຕົວໃນການຕັດສິນໃຈ )
 • ເປັນເຈົ້າການຕົນເອງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່.
 • ສ້າງບັນຍາກາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ.

ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ

 • ເປີດໂອກາດໃນການໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ວິໄສທັດຕໍ່ທີມງານ.
 • ຄິດໄກ, ຄິດຢ່າງມີວິໄສທັດ ແລະ ສ້າງສັນ.

ການຮ່ວມມື

 • ສ້າງ ແລະ ຮັກສາມິດຕະພາບທີ່ດີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ, ທີມງານທັງພາຍໃນ – ພາຍນອກ ແລະ ຄູຮ່ວມງານຕ່າງໆ.
 • ເຂົ້າຄົນໄດ້ດີ, ເປັນຜູ້ຟັງທີດີ ແລະ ສາມາດໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາລືໄດ້.

ຄວາມຄິດສ້າງສັນ

 • ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆ.
 • ພັດທະນາເຄື່ອງມືທີ່ກ່ຽວຂອງເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງອົງກອນ.

ຄວາມຊື່ສັດ

ມີຄວາມຊືສັດບໍລິສຸດຕໍ່ໂຄງການ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ໂປ່ງໃສ່.

ຄຸນວຸດທິ ແລະ ປະສົບການ:

 • ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກນຳບາງກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການໃນ 5ກຸ່ມເຊັ່ນ: ກຸ່ມຜູ້ອາຍຸສູງ ແລະ ໄວໜຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ກຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ປະເຊີນກັບການຂູດຮີດ ການລ່ວງລະເມີດ ແລະ/ຫຼືຄວາມຮຸນແຮງ, ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ, ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ (LGBTQI) ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ຫຼື ຂະແໜງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໜ້ອຍ 3 5 ປີ.
 • ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ, ສາມາດຄິດນອກກອບທີ່ສ້າງສັນເບິ່ງກວ້າງເຫັນໄກ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງສາຍພົວພັນທີດີ ກັບຄູ່ຮ່ວມງານ, ທີມງານ, ພາກລັດ ແລະ ຊຸມຊົນ.
 • ມີທັກສະດ້ານການຄິດວິເຄາະແບບອົງລວມ,​ ການຄິດນອກກອບ ແລະ ມີທັກສະການເວົ້າແບບສ້າງສັນ.
 • ມີຄວາມອົດທົນ, ສື່ສັດ, ໂປ່ງໃສ່, ຍອມຮັບຟັງ ແລະ ຕົງຕໍ່ເວລາ.
 • ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ແລະ ເຮັດວຽກມີປະສິດທິຜົນ.

ວິທີສະໝັກ:

ກະລຸນາສົ່ງເອກະສານສະໝັກງານມາທີ່ vilakone@rda.org.la ແລະ cc: info@rda.org.la

 1. CV ພ້ອມດ້ວຍໃບສະເໜີລາຄາ

 ກ່ອນເວລາ 17:00 ວັນທີ 26 ສິງຫາ(8) 2022