ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

Project Cycle Management (PCM)

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ: ​ການຄຸ້ມຄອງ​-ບໍລິຫານໂຄງການ

 

ພື້ນຖານຂອງຜູ້ຈະເຂົ້າຮຽນ:

  • ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈດ້ານວຽກ​ງານ​​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ໂຄງ​ການ​
  • ອາ​ຍຸ 18 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ ບໍ່​ຈຳ​ກັດເພດ ຫລື ລະ​ດັບ​ການ​ສຶກ​ສາແຕ່​ສາ​ມາດ​ອ່ານ​ໄດ້​ຂຽນ​ເປັນ.
  • ມີ​ປະ​ສົບ​ການ​ດ້ານ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ໂຄງ​ການ ແລະ ເຮັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ໃດ​ນຶ່ງ​ມາ​ກ່ອນ​ຍິ່ງ​ເປັນ​ການ​ດີ.

ຈຸດປະສົງ:

  • ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອນ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້ວົງ​ຈອນ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ ແລະ ຮູ້​ຈັກ​ວິ​ທີ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື​ຕ່າງ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ໂຄງ​ການ.

ກຳນົດເວລາຮຽນ:

  • ຮຽນ​ລະບົບ ຊຸດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ 2 ຄັ້ງ, ຄັ້ງ​ລະ 4-5 ວັນ, ວັນ​ລະ 8 ຊົ່ວ​ໂມງ
  • ການ​ຮຽນ​ໝົດ ຫຼັກສູດ 86 ຊົ່ວ​ໂມງ

ລາຍການຮຽນ:

ຫົວ​ຂໍ້​ ເວ​ລາ​ທັງ​ໝົດ ​ທິດ​ສະ​ດີ/​ຊົ່ວ​ໂມງ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ/ຊົ່​ວ​ໂມງ
ວົງ​ຈອນ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ 6 2 4
ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ 12 4 8
ການ​ວ່າງ​ແຜນ​ໂຄງ​ການ 10 4 6
ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງ​ການ 12 4 8
ການ​ຕິດ​ຕາມ​ຊຸກ​ຍູ້ 10 4 6
ການ​ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ 12 4 8
ການ​ວິ​ເຄາະ​ໂຄງ​ການ ແລະ ການ​ສະ​ທ້ອນ​ຄືນ 12 4 8
ການ​ວາງ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ ແລະ ໄລ​ຍະ​ຍາວ 12 4 8
ລວມ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຮຽນ: 86 30 56