ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

ຫຼັກສູດ​ຝຶກອົບຮົມ: ຊຸ​ມ​ຊົນ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ດ້ານ​ວຽກ​ງານ​ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມ   ພື້ນຖານ​ຂອງ​ຜູ້​ຈະ​ເຂົ້າຮຽນ: ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈດ້ານວຽກ​ງານ​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມ.​ ອາ​ຍຸ 18 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ ບໍ່​ຈຳ​ກັດເພດ ຫລື ລະ​ດັບ​ການ​ສຶກ​ສາ. ມີ​ປະ​ສົບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ​ຍິ່ງ​ເປັນ​ການ​ດີ. ຈຸດ​ປະສົງ: ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອນ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ທັກ​ສະ​ການ​ກະ​ຕຸ້ນ​ຊຸມ​ຊົນ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ, ຮຽນ​ຮູ້​ວຽກ​ງານ​ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມໃນ​ໂຮງ​ຮຽນ ແລະ ຊຸມ​ຊົນ. ກຳນົດ​ເວລາ​ຮຽນ: […]

Read more

ຫຼັກສູດ​ຝຶກອົບຮົມ: ສົ່ງ​ເສີມ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ເພື່ອ​ການ​ພັ​ດ​ທະ​ນາ​ຊຸມ​ຊົນ   ພື້ນຖານ​ຂອງ​ຜູ້​ຈະ​ເຂົ້າຮຽນ: ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ຊີ​ວະ​ນາໆ​ພັນ.​ ບໍ​ຈຳ​ກັດ​ອາ​ຍຸ, ເພດ ຫລື ລະ​ດັບ​ການ​ສຶກ​ສາ. ຈຸດ​ປະສົງ: ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອນ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ແບບ​ເປັນ​ມິດ​ກັບ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ແບບ​ເກື້ອ​ໜູນ​ເຊີ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ​ພ້ອມ​ທັງ​ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ການ​ສົ່ງ​ເສີ່ມ​ສິ່ງ​ແວດ​ໃນ​ຄົວ​ເຮືອນ ແລະ ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ຕົວ​ເອງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລະ​ບົບ. ກຳນົດ​ເວລາ​ຮຽນ: ຮຽນ​ລະບົບ ຊຸດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ 4ຄັ້ງ, […]

Read more

ຫຼັກສູດ​ຝຶກອົບຮົມ: ການສົນ​ທະ​ນາ​ ແລະ ການ​ສຶກ​ສາຊຸມ​ຊົນ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ພື້ນຖານ​ຂອງ​ຜູ້​ຈະ​ເຂົ້າຮຽນ: ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈໃນ​ວຽກ​ງານ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊຸມ​ຊົນ ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ຝຶກ​ທັກ​ສະ​ການ​ສື່​ສານ​,ໂຄ​ສະ​ນາ​ ແລະ​ສຶກ​ສາ​ຊຸມ​ຊົນ.​ ບໍ​ຈຳ​ກັດ​ອາ​ຍຸ, ເພດ ຫລື ລະ​ດັບ​ການ​ສຶກ​ສາ. ຈຸດ​ປະສົງ: ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອນ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ,ລະ​ດົມ​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ສຶກ​ສາ​ວິ​ຖີ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ແຕ່​ລ​ະ​ທ້ອງ​ຖີ່ນ​ທີ​ເນັ້ນ​ການ​ຝຶກ​ທັກ​ສະ ແລະ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກັບ​ຊາວ​ບ້ານ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ. ກຳນົດ​ເວລາ​ຮຽນ: ຮຽນ​ລະບົບ ຊຸດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ […]

Read more

ຫຼັກສູດ​ຝຶກອົບຮົມ: ຄູ​ຝຶກ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ (ToT) ພື້ນຖານ​ຂອງ​ຜູ້​ຈະ​ເຂົ້າຮຽນ: ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈໃນ​ການ​ເປັນ​ຄູ​ຝຶກ, ອອກ​ແບບ​ກິດ​ຈະ​ກຳ ຫລື​ດຳ​ເນີນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ. ອາຍຸ​ແຕ່ 18 ຂຶ້ນ​ໄປ, ບໍ​ຈຳ​ກັດ​ເພດ ຫລື ລະ​ດັບ​ການ​ສຶກ​ສາ. ຈຸດ​ປະສົງ: ເພື່ອພັດທະນາບຸກຄະລາກອນດ້ານການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຫລືນັກສໍາມະນາກອນໂດຍການນຳໃຊ້ຫລັກການການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະທັກສະພື້ນຖານທີຈຳເປັນຂອງຄູຝຶກ. ກຳນົດ​ເວລາ​ຮຽນ: ຮຽນ​ລະບົບ ຊຸດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ […]

Read more

ຊື່​ຫົວ​ຂໍ້:. ພາວະ​ຜູ້ນຳ​ທີ່​ເນັ້ນ​ພະລັງ​ກຸ່ມ ​ແລະ ຄວາມສຸກ. ສັງ​ລວມຫຍໍ້​: ການໃຊ້ອຳນາດ ແລະ ແຫລ່ງທີ່ມາຂອງອຳນາດເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາມັກຫລົງແລະໃຊ້ແບບຜິດພາດໃນຊຸດອົບຮົມນີ້ພວກເຮົາເນັ້ນການຮຽນຮູ້ທີຈະຝຶກສະຕິ,ວິທີຄິດ ແລະການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແບບເຂົ້າເຖີ່ງເຫດ ແລະຜົນຂອງແຕ່ລະການກະທຳຫລືເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງເຮົາ, ຮຽນຮູ້ທີຮັບມືກັບອຳນາດທີ່ໄດ້ຮັບມາແບບຕັ້ງໃຈ ແລະແບບບໍ່ຕັ້ງໃຈ. ການແລກປ່ຽນປະສົບການໃນວົງສົນທະນາແມ່ນຈະຖືກຍົກເປັນປະເດັນສຳຄັນໃນຊຸດອົບຮົມນີ້. ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ: 4ວັນ ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ 25-30 ຄົນ, ທຸກກຸ່ມຄົນແມ່ນສາມາດຮຽນຮູ້ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ໄດ້ແຕ່ເຖີງຢ່າງໃດພວກເຮົາກໍແນະນໍາຊຸດອົບຮົມນີ້ໃຫ້ແກບັນດານັກບໍລິຫານ, ຫົວໜ້າ […]

Read more

ຫຼັກສູດ​ຝຶກອົບຮົມ: ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ເພື່ອ​ການ​ພັ​ດ​ທະ​ນາຊຸມ​ຊົນ ພື້ນຖານ​ຂອງ​ຜູ້​ຈະ​ເຂົ້າຮຽນ: ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ມີ​ຈິດ​ໃຈ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຜູ້​ອື່ນ​ ບໍ​ຈຳ​ກັດ​ອາ​ຍຸ, ເພດ ຫລື ລະ​ດັບ​ການ​ສຶກ​ສາ. ຈຸດ​ປະສົງ: ​ເພື່ອສ້າງຈິດ​ສຳ​ນຶກ​ດ້ານ​ອາສາສະ​ໝັກ​ໃນ​ການ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ສັງ​ຄົມ​ທີ່​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຮ່ວມ​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ​ແບບ​ໃກ້​ຊິດ. ເພື່ອຮຽນຮູ້ການວຽກງານ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊຸມ​ຊົນ​ແບບ​ບູ​ລະ​ນາ​ການ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕົນ​ເອງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢູ່​ທີ່​ເກີດ​ປະ​ໂຫຍດ​ຕໍ່​ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ. ກຳນົດ​ເວລາ​ຮຽນ: ຮຽນ​ລະບົບ ຊຸດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ 2ຄັ້ງ, ຄັ້ງ​ລະ 4 ວັນ, […]

Read more

ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫລື RDA ຈະໄດ້ຈັດຄ້າຍພັກແລ້ງໃນຫົວຂໍ້ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວ ໃນວັນທີ 31ກໍລະກົດ ຫາ 2ສິງຫາ 2015 ນີ້ (3ວັນ 2ຄືນ) ທີ່ ສູນປັນຍານິເວດ ບ້ານຊຳເກດ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. […]

Read more

Summer Camp

First day of our Summer Camp please join us to support their learning and harvest more lessons

Read more