ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

ຫຼັກສູດ​ຝຶກອົບຮົມ: ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​-ບໍ​ລິ​ຫານ​ໂຄງ​ການ   ພື້ນຖານ​ຂອງ​ຜູ້​ຈະ​ເຂົ້າຮຽນ: ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈດ້ານວຽກ​ງານ​​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ໂຄງ​ການ​ ອາ​ຍຸ 18 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ ບໍ່​ຈຳ​ກັດເພດ ຫລື ລະ​ດັບ​ການ​ສຶກ​ສາແຕ່​ສາ​ມາດ​ອ່ານ​ໄດ້​ຂຽນ​ເປັນ. ມີ​ປະ​ສົບ​ການ​ດ້ານ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ໂຄງ​ການ ແລະ ເຮັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ໃດ​ນຶ່ງ​ມາ​ກ່ອນ​ຍິ່ງ​ເປັນ​ການ​ດີ. ຈຸດ​ປະສົງ: ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອນ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້ວົງ​ຈອນ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ ແລະ ຮູ້​ຈັກ​ວິ​ທີ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື​ຕ່າງ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ໂຄງ​ການ. ກຳນົດ​ເວລາ​ຮຽນ: ຮຽນ​ລະບົບ […]

Read more

ຫຼັກສູດ​ຝຶກອົບຮົມ: ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຄອບ​ຄົວ   ພື້ນຖານ​ຂອງ​ຜູ້​ຈະ​ເຂົ້າຮຽນ: ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈດ້ານວຽກ​ງານ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ.​ ອາ​ຍຸ 18 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ ບໍ່​ຈຳ​ກັດເພດ ຫລື ລະ​ດັບ​ການ​ສຶກ​ສາ. ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນ​ຖານ​ວິ​ຊາ​ຊີບ​ທີ່​ຕົນ​ເອງ​ຢາກ​ເຮັດ​ເປັນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຄອບ​ຄົວ. ຈຸດ​ປະສົງ: ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອນ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ຫລື​ຂະ​ໜາດ​ຄອບ​ຄົວ​ແບບ​ມີ​ການ​ວ່າງ​ແຜນ​ການ​ລົງ​ທືນ ແລະ ແຜນ​ການ​ຕະ​ຫລາດ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້. ກຳນົດ​ເວລາ​ຮຽນ: ຮຽນ​ລະບົບ ຊຸດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ 3 […]

Read more

ຫຼັກສູດ​ຝຶກອົບຮົມ: ຊຸ​ມ​ຊົນ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ດ້ານ​ວຽກ​ງານ​ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມ   ພື້ນຖານ​ຂອງ​ຜູ້​ຈະ​ເຂົ້າຮຽນ: ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈດ້ານວຽກ​ງານ​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມ.​ ອາ​ຍຸ 18 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ ບໍ່​ຈຳ​ກັດເພດ ຫລື ລະ​ດັບ​ການ​ສຶກ​ສາ. ມີ​ປະ​ສົບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ​ຍິ່ງ​ເປັນ​ການ​ດີ. ຈຸດ​ປະສົງ: ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອນ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ທັກ​ສະ​ການ​ກະ​ຕຸ້ນ​ຊຸມ​ຊົນ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ, ຮຽນ​ຮູ້​ວຽກ​ງານ​ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມໃນ​ໂຮງ​ຮຽນ ແລະ ຊຸມ​ຊົນ. ກຳນົດ​ເວລາ​ຮຽນ: […]

Read more

ຫຼັກສູດ​ຝຶກອົບຮົມ: ສົ່ງ​ເສີມ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ເພື່ອ​ການ​ພັ​ດ​ທະ​ນາ​ຊຸມ​ຊົນ   ພື້ນຖານ​ຂອງ​ຜູ້​ຈະ​ເຂົ້າຮຽນ: ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ຊີ​ວະ​ນາໆ​ພັນ.​ ບໍ​ຈຳ​ກັດ​ອາ​ຍຸ, ເພດ ຫລື ລະ​ດັບ​ການ​ສຶກ​ສາ. ຈຸດ​ປະສົງ: ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອນ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ແບບ​ເປັນ​ມິດ​ກັບ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ແບບ​ເກື້ອ​ໜູນ​ເຊີ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ​ພ້ອມ​ທັງ​ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ການ​ສົ່ງ​ເສີ່ມ​ສິ່ງ​ແວດ​ໃນ​ຄົວ​ເຮືອນ ແລະ ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ຕົວ​ເອງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລະ​ບົບ. ກຳນົດ​ເວລາ​ຮຽນ: ຮຽນ​ລະບົບ ຊຸດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ 4ຄັ້ງ, […]

Read more

ຫຼັກສູດ​ຝຶກອົບຮົມ: ການສົນ​ທະ​ນາ​ ແລະ ການ​ສຶກ​ສາຊຸມ​ຊົນ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ພື້ນຖານ​ຂອງ​ຜູ້​ຈະ​ເຂົ້າຮຽນ: ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈໃນ​ວຽກ​ງານ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊຸມ​ຊົນ ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ຝຶກ​ທັກ​ສະ​ການ​ສື່​ສານ​,ໂຄ​ສະ​ນາ​ ແລະ​ສຶກ​ສາ​ຊຸມ​ຊົນ.​ ບໍ​ຈຳ​ກັດ​ອາ​ຍຸ, ເພດ ຫລື ລະ​ດັບ​ການ​ສຶກ​ສາ. ຈຸດ​ປະສົງ: ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອນ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ,ລະ​ດົມ​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ສຶກ​ສາ​ວິ​ຖີ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ແຕ່​ລ​ະ​ທ້ອງ​ຖີ່ນ​ທີ​ເນັ້ນ​ການ​ຝຶກ​ທັກ​ສະ ແລະ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກັບ​ຊາວ​ບ້ານ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ. ກຳນົດ​ເວລາ​ຮຽນ: ຮຽນ​ລະບົບ ຊຸດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ […]

Read more