ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

General Training of Trainer (TOT)

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ: ຄູຝຶກແບບມີສ່ວນຮ່ວມ​ (ToT)

ພື້ນຖານຂອງຜູ້ຈະເຂົ້າຮຽນ:

  • ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈໃນ​ການ​ເປັນ​ຄູ​ຝຶກ, ອອກ​ແບບ​ກິດ​ຈະ​ກຳ ຫລື​ດຳ​ເນີນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ.
  • ອາຍຸ​ແຕ່ 18 ຂຶ້ນ​ໄປ, ບໍ​ຈຳ​ກັດ​ເພດ ຫລື ລະ​ດັບ​ການ​ສຶກ​ສາ.

ຈຸດປະສົງ:

  • ເພື່ອພັດທະນາບຸກຄະລາກອນດ້ານການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຫລືນັກສໍາມະນາກອນໂດຍການນຳໃຊ້ຫລັກການການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະທັກສະພື້ນຖານທີຈຳເປັນຂອງຄູຝຶກ.

ກຳນົດເວລາຮຽນ:

  • ຮຽນ​ລະບົບ ຊຸດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ 4 ຄັ້ງ, ຄັ້ງ​ລະ 4 ວັນ, ວັນ​ລະ 8 ຊົ່ວ​ໂມງ
  • ການ​ຮຽນ​ໝົດ ຫຼັກສູດ 128 ຊົ່ວ​ໂມງ

ລາຍການຮຽນ:

ຫົວ​ຂໍ້​ ເວ​ລາ​ທັງ​ໝົດ ​ທິດ​ສະ​ດີ/​ຊົ່ວ​ໂມງ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ/ຊົ່​ວ​ໂມງ
ການ​ຕັ້ງ​ສະ​ຕິ, ສະມາທິ​ພາວະນາ 13 3 10
ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ເປັນ​ທີມ 13 3 10
ພາ​ວະ​ການ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ພາ​ກິດ​ຈະ​ກຳ 14 4 10
ວົງຈອນການຮຽນຮູ້ຂອງມະມຸດ 6 2 4
ຄຸນລັກສະນະຂອງຄູຝຶກທີ່ດີ 8 3 5
ທັກສະການ​ຕັ້ງ​ຄຳ​ຖາມ​ແບບເລິກ​ເຊິ່ງ 8 3 5
ທັກສະການ​ຈັບ​ປະ​ເດັນ ຫລື​ການ​ສັງ​ເກດ​ການ 8 3 5
ທັກສະການ​ຮັບ​ຟັງ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ 8 2 6
ທັກ​ສະ​ການ​ນຳ​ສະ​ເໜີ 8 2 6
​ທັກ​ສະ​ການ​ຂຽນ​ກະ​ດານ(ສັງ​ລວມ) 8 3 5
ເຕັກນິກການຈັດຂະບວນການຄິດແບບເຊື່ອມໂຍງ 9 3 6
ການ​ອອກ​ແບບ​ຂະ​ບວນການ​ຜ່ານ​ປະສົບ​ການ​ຕົວ​ຈິງ 9 3 6
ເຕັກນິກການຈັດອົບຮົມ 8 3 5
ການກຽມແຜນການຝຶກອົບຂອງຕົນເອງແລະທີມງານ(ການ​ຂຽນ​ແຜນ​ການ​ສອນ) 8 2 6
ລວມຊົ່ວໂມງຮຽນ: 128 39 89