ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

Community Led Total Sanitation (CLTS)

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ: ຊຸຊົນເປັນເຈົ້າການດ້ານວຽກງານສຸຂະອະນາໄມ

 

ພື້ນຖານຂອງຜູ້ຈະເຂົ້າຮຽນ:

  • ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈດ້ານວຽກ​ງານ​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມ.​
  • ອາ​ຍຸ 18 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ ບໍ່​ຈຳ​ກັດເພດ ຫລື ລະ​ດັບ​ການ​ສຶກ​ສາ.
  • ມີ​ປະ​ສົບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ​ຍິ່ງ​ເປັນ​ການ​ດີ.

ຈຸດປະສົງ:

  • ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອນ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ທັກ​ສະ​ການ​ກະ​ຕຸ້ນ​ຊຸມ​ຊົນ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ, ຮຽນ​ຮູ້​ວຽກ​ງານ​ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມໃນ​ໂຮງ​ຮຽນ ແລະ ຊຸມ​ຊົນ.

ກຳນົດເວລາຮຽນ:

  • ຮຽນ​ລະບົບ ຊຸດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ 2 ຄັ້ງ, ຄັ້ງ​ລະ 5 ວັນ, ວັນ​ລະ 8 ຊົ່ວ​ໂມງ
  • ການ​ຮຽນ​ໝົດ ຫຼັກສູດ 80 ຊົ່ວ​ໂມງ

ລາຍການຮຽນ:

ຫົວ​ຂໍ້​ ເວ​ລາ​ທັງ​ໝົດ ​ທິດ​ສະ​ດີ/​ຊົ່ວ​ໂມງ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ/ຊົ່​ວ​ໂມງ
​ປະ​ຫວັດ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງວຽກ​ງານ​ຊຸມ​ຊົນ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ດ້ານ​ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມ(ຊ​ຈ​ສ) 2 2 0
ຄວາມ​ໝາຍ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງວຽກ​ງານ ຊ​ຈ​ສ 3 3 0
ຄຸນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ ຊ​ຈ​ສ 11 3 8
ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ລະ​ຫວ່າງ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ແບບ​ເກົ່າ​ແລະ​ແບບ​ຊ​ຈ​ສ 9 3 6
ໄລ​ຍະ​ກ່ອນ​ການ​ກະ​ຕຸ້ນ ຊ​ຈ​ສ 11 3 8
ໄລ​ຍະ​ການ​ກະ​ຕຸ້ນ ຊ​ຈ​ສ 12 4 8
ໄລ​ຍະ​ຫລັງ​ການ​ກະ​ຕຸ້ນ ຊ​ຈ​ສ 20 4 16
ໄລ​ຍະ​ຫລັງ​ການ​ປະ​ກາດ​ບ້ານ​ຢຸດ​ເຊົາ​ການ​ຖ່າຍ​ຊະ​ຊາຍ 12 4 8
ລວມ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຮຽນ: 80 26 54