ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

Leadership for Development and Happiness

ຊື່​ຫົວ​ຂໍ້:. ພາວະ​ຜູ້ນຳ​ທີ່​ເນັ້ນ​ພະລັງ​ກຸ່ມ ​ແລະ ຄວາມສຸກ.

ສັງ​ລວມຫຍໍ້​:

ການໃຊ້ອຳນາດ ແລະ ແຫລ່ງທີ່ມາຂອງອຳນາດເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາມັກຫລົງແລະໃຊ້ແບບຜິດພາດໃນຊຸດອົບຮົມນີ້ພວກເຮົາເນັ້ນການຮຽນຮູ້ທີຈະຝຶກສະຕິ,ວິທີຄິດ ແລະການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແບບເຂົ້າເຖີ່ງເຫດ ແລະຜົນຂອງແຕ່ລະການກະທຳຫລືເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງເຮົາ, ຮຽນຮູ້ທີຮັບມືກັບອຳນາດທີ່ໄດ້ຮັບມາແບບຕັ້ງໃຈ ແລະແບບບໍ່ຕັ້ງໃຈ. ການແລກປ່ຽນປະສົບການໃນວົງສົນທະນາແມ່ນຈະຖືກຍົກເປັນປະເດັນສຳຄັນໃນຊຸດອົບຮົມນີ້.

ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ:

4ວັນ ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ 25-30 ຄົນ, ທຸກກຸ່ມຄົນແມ່ນສາມາດຮຽນຮູ້ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ໄດ້ແຕ່ເຖີງຢ່າງໃດພວກເຮົາກໍແນະນໍາຊຸດອົບຮົມນີ້ໃຫ້ແກບັນດານັກບໍລິຫານ, ຫົວໜ້າ ແລະຜູ້ທີເຮັດວຽກກັບຫລາຍກຸ່ມຄົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງ

ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນລັກສະນະການເປັນຜູ້ນໍາຂອງຕົນເອງ ແລະຮູ້ທີຈະຮຽນຮູ້ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີ.

ຜົນ​ຄາດ​ໄດ້​ຮັບ

ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວ​ມຈະ​​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້ ພາວະ​ການ​ເປັນ​ຜູ້​ນໍາ​ທີ່​ເນັ້ນ​ການ​ຢູ່​ຮ່ວມ​ກັນ ​ໃນຮູບແບບການ​ໃຊ້​ສະຕິ ​ແລະ ສະມາທິ​ເປັນຫຼັກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເກີດປັນຍາ​ທີ່​ພ້ອມ​ຈະ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຕົນ​ເອງ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ທີ່​ສຸດ.

​ເນື້ອ​ໃນ

1.     ການ​ພາວະນາ

2.    ແຫລງທີມາຂອງອຳນາດ

3.     ການ​ໃຊ້​ອຳນາດ​ເໜືອ

4.     ການ​ໃຊ້​ອຳນາດ​ຮ່ວມ

5.     ຄຸນລັກສະນະ​ຂອງ​ການ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ​

6.     ການສື່ສານແບບເຊື່ອມສາຍສຳພັນ

7.     ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ຜູ້ນຳ

8.     ອັກ​ຄະຕິ 4