ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

ຮັບສະໝັກນັກຮຽນຮູ້ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ “ນັກພັດທະນາຊຸມຊົນເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຊຸດທີ 3

ດາວໂຫລດໃບສະໝັກເລີຍ >>ຄິກທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດ <<

ສົ່ງແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ FB Page: ນັກພັດທະນາຊຸມຊົນ”ແບບຍືນຍົງ”

ຫຼື ທາງອີເມວໄດ້ທີ່ :Bounmany@rda.org.la ແລະ kaek.padetc@gmail.com

 1. ຂັ້ນຕອນໃນການຮັບສະໝັກ
 •  ຂຽນແບບຟອມອາສາສະໝັກ
 •  ຄັດເລືອກແບບຟອມຜ່ານເຂົ້າສຳພາດ
 •  ສຳພາດຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກ
 •  ແຈ້ງຜົນຂອງການສຳພາດ
 1. ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ
 •  ອາຍຸ 18-25 ປີ
 •  ໄວໜຸ່ມຈົບມໍ7 ຫຼື ບໍ່ມີວຽກເຮັດ, ຂາດໂອກາດ
 •  ສົນໃຈໃນວຽກພັດທະນາຊຸມຊົນ
 •  ສາມາດເຂົ້າຄ້າຍກິນນອນ ນຳພວກເຮົາໄດ້ 3ເດືອນ
 1. ຫົວຂໍ້ທີ່ຈະໄດ້ຝຶກອົບຮົມ
 • ຄຸນນະທຳ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (ຈິດ​ອາ​ສາ, ການ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຕົນ​ເອງ ແລະ ການວາງເປົ້າໝາຍຊີວິດ)
 • ທັກສະການເປັນຜູ່ນຳແບບມືອາຊີບ (ການ​ເຮັດ​ວຽ​ກ​ເປັນ​ທີມ, ການ​ສື່​ສາ​ນ​ຢ່າງ​ສັນ​ຕິ)
 • ທັກສະຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ (ທັກສະການ​ຟັງ-ການ​ເວົ້າ-ການ​ນຳ​ສະ​ເໜີ, ທັກສະການຈັ​ບປະ​ເດັນ,ທັກສະການ​ຕັ້ງ​ຄຳ​ຖາມ, ການອອກແບບວິ​ທີ​ຄິດ, ການ​ສ້າງ​ຄວາມໝັ້ນ​ໃຈ, ການ​ລະ​ດົມ​ຊຸມ​ຊົນ)
 • ສິດທິມະນຸດ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ
 • ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກະ​ສິ​ກຳ​ອິນ​ຊີ, ອະ​ນາ​ໄມ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ)
 • ການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາ (ກ​ານ​ສຶກ​ສາ​ເພື່ອ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ-ແມ່​ຍິງ ແລະ ຄົນພິການ)
 • ການເຮັດວິໄຈແບບປະຕິບັດໂຕຈິງ (Action Research)
 • ວົງຈອນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ PCM
 • ການ​ສື່​ສານ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ (ເຕັກ​ນິກ​ການ​ຂຽນ​ເລື່ອງ,  ການ​ຖ່າຍ​ພາບນີ້ງ- VDO, Photo voice, poster, comic)
 • ຜູ້ປະກອບການໜຸ່ມນ້ອຍເພື່ອສັງຄົມ (ກາ​ນ​ວາງ​ແຜນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ, ການຕະຫລາດແບບເຂົ້າໃຈຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ)
 1. ໄລຍະເວລາເຂົ້າຮ່ວມ
 •  ເດືອນ 15/10/2018 ຫາ11/1/2019
 1. ການສະໜັບສະໜູນ
 • ທາງໂຄງການຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຄ່າເດີນທາງ, ຄ່າທີ່ພັກໃຫ້ຜູ່ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ທີ່ມາຈາກຕ່າງແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຕັ້ງແຕ່ຕ້ົນຈົນຈົບຫຼັກສູດ
 • ມີອາຫານສຳລັບຜູ່ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຕະຫຼອດໄລຍະການຝຶກ

ສົນໃຈສະໝັກ ຫຼື ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ 020 77882273 (ມະລິ) 020 55626881 (ແຂກ)

ດາວໂຫລດໃບສະໝັກເລີຍ >>ຄິກທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດ <<
ສົ່ງແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ FB Page: ນັກພັດທະນາຊຸມຊົນ”ແບບຍືນຍົງ”

ຫຼື ທາງອີເມວໄດ້ທີ່ :Bounmany@rda.org.la ແລະ kaek.padetc@gmail.com

ເປີດຮັບສະໝັກແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນເຖິງວັນທີ 21/9/2018