ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

ປະກາດຮັບສະໝັກ ນາຍແປພາສາອັງກິດວີດີໂອບົດສະເໜີໂຄງການ NOW-Us Award Laos ( English Subtitle Translator )

ຕຳແໜ່ງນາຍແປພາສາອັງກິດປະກອບວີດິໂອບົດສະເໜີໂຄງການ ( English Subtitle Translator )

ບ່ອນປະຈຳການສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

ໄລຍະສັນຍາ:  1 ເດືອນ, ເມສາ(4) 2022.

 

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນຫ້ອງການເອກະຊົນ ເຊິ່ງແມ່ນຄົນລາວເປັນຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດບົນພື້ນຖານຫລັກການບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນຫ້ອງການສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນໄວໜຸ່ມອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຫົວຫນ້າຊຸມຊົນ ບົນພື້ນຖານການສົ່ງເສີມຄວາມ ຍືນຢົງ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດໃນ ສປປ ລາວສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເພື່ອຊ່ວຍໃນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຈົນກ້າວໄປເຖິງການພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຮອບດ້ານ ເມື່ອຊຸມຊົນມີຄວາມສາມາດຄວາມໝັ້ນໃຈມີເຄືອຂ່າຍ ໃນການຜັກດັນ ແລະ ສົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຊຸມຊົນທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວວິໄສທັດຂອງສູນພັດທະນາຊົນນະ ບົດແມ່ນເປັນສູນຕົ້ນແບບທີ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບຮອບດ້ານ ໂດຍພາຍໃຕ້ພາລະກິດທີ່ວ່າ ເອື້ອອຳນວຍການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແບບບູລະນາການ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການບໍລິການດ້ານສຶກສາຊຸມຊົນສິ່ງເວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາໄວໜຸ່ມ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີຜາສຸກຂອງຄົນລາວກຸ່ມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນບັນດາກຸ່ມສ້າງຕັ້ງໃໝ່ ແລະ ຊຸມຊົນເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າໄວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.

ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ສະເຕວລາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະບັດໂຄງການ NOW-Us Award ທີ່ໄດ້ຮັບທືນສະໜັບສະໜູນຈາກ VOICE. ໂຄງການນີ້ມີຈຸດປະສົງໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງພາກສັງຄົມລາວທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອ 5 ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຄື: ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ໄວໜຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ປະເຊີນກັບການຂູດຮີດ, ການລ່ວງລະເມີດ ແລະ/ຫຼືຄວາມຮຸນແຮງ, ຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ, ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ (LGBTQI), ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ.

 

ຈຸດປະສົງຂອງຕຳແໜ່ງ

ເປັນນາຍແປພາສາທີ່ມີເນື້ອໃນກ່ຽວກັບການພັດທະນາທາງດ້ານການສຶກສາ, ສຸຂະພາບຈິດ, ໄພພິບັດ, ການສະແດງະຄອນ, ການເຕັ້ນ, ສິລະປະ, ກະສິກຳ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນ.

 

ການລາຍງານ

ລາຍງານໂດຍກົງເຖິງ ນ. ໄຊສົມພອນ ຜາຍປະດິດ, ​ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ NOW-Us

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

 1. ແປພາສາ 10 ວິດີໂອ ຄວາມຍາວ ປະມານ 3-5 ນາທີ.
 2. ແປພາສາ 1 ວິດີໂອ ຄວາມຍາວ ປະມານ 1-2 ນາທີ.

 

ທັກສະ ແລະ ການປະພຶດປະຕິບັດ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົນເອງໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຕົງໄປຕົງມາ.
 • ມີຄວາມເປັນກາງໃນຄະນະປະຕິບັດໜ້າທີ່ (ບໍ່ລຳອຽງ ແລະ ບໍ່ຄິດເຫັນຄວາມມັກສ່ວນຕົວໃນການຕັດສິນໃຈ )
 • ເປັນເຈົ້າການຕົນເອງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່.
 • ສ້າງບັນຍາກາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ.

ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ

 • ເປີດໂອກາດໃນການໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ວິໄສທັດຕໍ່ທີມງານ.
 • ຄິດໄກ, ຄິດຢ່າງມີວິໄສທັດ ແລະ ສ້າງສັນ.

ການຮ່ວມມື

 • ສ້າງ ແລະ ຮັກສາມິດຕະພາບທີ່ດີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ, ທີມງານທັງພາຍໃນ – ພາຍນອກ ແລະ ຄູຮ່ວມງານຕ່າງໆ.
 • ເຂົ້າຄົນໄດ້ດີ, ເປັນຜູ້ຟັງທີດີ ແລະ ສາມາດໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາລືໄດ້.

ຄວາມຄິດສ້າງສັນ

 • ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆ.
 • ພັດທະນາເຄື່ອງມືທີ່ກ່ຽວຂອງເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງອົງກອນ.

ຄວາມຊື່ສັດ

ມີຄວາມຊືສັດບໍລິສຸດຕໍ່ໂຄງການ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ໂປ່ງໃສ່.

ຄຸນວຸດທິ ແລະ ປະສົບການ:

 • ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນວຽກພັດທະນາສັງຄົມ.
 • ມີປະສົບການໃນການແປພາສາລາວ-ອັງກິດ .
 • ຖ້າມີມີຄວາມຮູ້ ຫຼື ໄດ້ເຮັດວຽກທາງດ້ານການພັດທະນາການສຶກສາ, ສຸຂະພາບຈິດ, ໄພພິບັດ, ການສະແດງລະຄອນ, ການເຕັ້ນ, ສິລະປະ, ກະສິກຳ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນຈະໄດ້ພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
 • ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ແລະ ເຮັດວຽກມີປະສິດທິຜົນ.

ວິທີສະໝັກ:

ກະລຸນາສົ່ງເອກະສານສະໝັກງານມາທີ່ vilakone@rda.org.la ແລະ cc: info@rda.org.la

 1. CV ພ້ອມດ້ວຍໃບສະເໜີລາຄາ

 ກ່ອນເວລາ 17:00 ວັນທີ 6/4/2022