ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

ປະກາດຮັບສະໝັກ ທີມງານຜະລິດສື່ (Media Production Team)

ຕຳແໜ່ງ: ທີມງານຜະລິດສື່

ໄລຍະສັນຍາ: 1 ປີ, ເລີ່ມຮ່ວມງານໃນເດືອນ ກຸມພາ(2) 2022

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນຫ້ອງການເອກະຊົນ ເຊິ່ງແມ່ນຄົນລາວເປັນຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດບົນພື້ນຖານຫລັກການບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນ, ຫ້ອງການສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ, ໄວໜຸ່ມ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຫົວຫນ້າຊຸມຊົນ ບົນພື້ນຖານການສົ່ງເສີມຄວາມ ຍືນຢົງ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດໃນ ສປປ ລາວ. ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເພື່ອຊ່ວຍໃນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຈົນກ້າວໄປເຖິງການພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຮອບດ້ານ ເມື່ອຊຸມຊົນມີຄວາມສາມາດ, ຄວາມໝັ້ນໃຈ, ມີເຄືອຂ່າຍ ໃນການຜັກດັນ ແລະ ສົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຊຸມຊົນທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ວິໄສທັດຂອງສູນພັດທະນາຊົນນະ ບົດແມ່ນເປັນສູນຕົ້ນແບບທີ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບຮອບດ້ານ ໂດຍພາຍໃຕ້ພາລະກິດທີ່ວ່າ ເອື້ອອຳນວຍການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແບບບູລະນາການ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການບໍລິການດ້ານສຶກສາຊຸມຊົນ, ສິ່ງເວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາໄວໜຸ່ມ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີຜາສຸກຂອງຄົນລາວ. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນບັນດາກຸ່ມສ້າງຕັ້ງໃໝ່ ແລະ ຊຸມຊົນເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.

ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ສະເຕວລາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະບັດໂຄງການ NOW-Us Award ທີ່ໄດ້ຮັບທືນສະໜັບສະໜູນຈາກ VOICE. ໂຄງການນີ້ມີຈຸດປະສົງໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງພາກສັງຄົມລາວທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອ 5 ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຄື: ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ໄວໜຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ປະເຊີນກັບການຂູດຮີດ, ການລ່ວງລະເມີດ ແລະ/ຫຼືຄວາມຮຸນແຮງ, ຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ, ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ (LGBTQI), ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ.

ຈຸດປະສົງຂອງຕຳແໜ່ງ

ຜະລິດວິດີໂອໃນ ໃນໂຄງການ NOW-Us ຈຳນວນ 28 ວິດີໂອ ແລະ ຖ່າຍພາບນິ້ງຂອງທຸກກິດຈະກຳໃນໂຄງການ.

ການລາຍງານ

ລາຍງານໂດຍກົງເຖິງ ນາງ ໄຊສົມພອນ ຜາຍປະດິດ, ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ໂດຍຜ່ານທີມງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງໂຄງການ NOW-Us.

ໜ້າວຽກຫຼັກ:

ໜ້າວຽກຫຼັກ ຂອງ ທີມງານ ຜະລິດສື່ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ຖ່າຍຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອ ກິດຈະກຳທັງໝົດໃນໂຄງການ NOW-Us
 2. ວາງແຜນ storyboard
 3. ຜະລິດວີດີໂອຂອງໂຄງການ ທັງໝົດ 28 ວິດີໂອ (ລາຍການຂອງແຕ່ລະເລື່ອງແມ່ນຈະໄດ້ກໍາ ໜົດຮ່ວມກັບທີມງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງໂຄງການ)
 4. ໃສ່ພາສາມື ແລະ ພາສາອັງກິດໃນທຸກວິດີໂອຂອງໂຄງການ.

ທັກສະ ແລະ ການປະພຶດປະຕິບັດ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົນເອງ ໃນການຕັດສິນໃຈ ການບໍລິຫານຕົນເອງຢ່າງມີປະສິທິພາບ ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຂອງ ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ.
 • ແບ່ງໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ທີມງານແຕ່ລະຄົນ ໃຫ້ອິດສະຫຼະແກ່ພວກເຂົາໃນການປະຕິບັດທີ່ເຫັນວ່າສົມຄວນ. ເພີ່ມທັກສະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໜ້າວຽກສຳເລັດຜົນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.
 • ເປັນເຈົ້າການຕົນເອງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງ.
 • ສ້າງບັນຍາກາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ທີມງານໃນການເຮັດວຽກ.

ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ

 • ວາງເປົ້າໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບເພືອໃຫ້ທີມງານມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ທີມງານ.
 • ເປີດໂອກາດໃນການໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ວິໄສທັດຕໍ່ອົງກອນ.
 • ຄິດໄກ ແລະ ຄິດຢ່າງມີວິໄສທັດ.

ການຮ່ວມມື

 • ສ້າງ ແລະ ຮັກສາມິດຕະພາບທີ່ດີ ກັບ ເພື່ອນຮ່ວມງານ, ທີມງານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ ຄູຮ່ວມງານຕ່າງໆ.
 • ເຂົ້າຄົນໄດ້ດີ, ເປັນຜູ້ຟັງທີດີ ແລະ ສາມາດໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາລືໄດ້

ຄວາມຄິດສ້າງສັນ

 • ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆ.
 • ພັດທະນາເຄື່ອງມືທີ່ກ່ຽວຂອງເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງອົງກອນ.

ຄວາມຊື່ສັດ

ມີຄວາມຊືສັດບໍລິສຸດຕໍ່ອົງກອນ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ໂປ່ງໃສ່.

ຄຸນວຸດທິ ແລະ ປະສົບການ:

 • ມີປະສົບການໃນການຕັດຕໍ່, ຖ່າຍທຳວີດີໂອ ຫຼື ຂະແໜງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ.
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງສາຍພົວພັນທີດີ ກັບຄູ່ຮ່ວມງານ, ທີມງານ, ພາກລັດ ແລະ ຊຸມຊົນ.
 • ມີທັກສະດ້ານການສື່ສານ, ການປະສານງານ, ເຈລະຈາຕໍ່ລອງ, ທັກສະການເຂົ້າຫາຄົນ.
 • ມີຄວາມອົດທົນ, ສື່ສັດ, ໂປ່ງໃສ່, ຍອມຮັບຟັງ ແລະ ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາ.
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີແນວຄິດສ້າງສັນ ແລະ ລີເລີ່ມ.
 • ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ແລະ ເຮັດວຽກມີປະສິດທິຜົນ.

ວິທີສະໝັກ:

ກະລຸນາສົ່ງເອກະສານສະໝັກມາທີ່ vilakone@rda.org.la ແລະ cc: info@rda.org.la

 1. CV ຊີວະປະຫວັດຂອງທີມງານ
 2. ລິ້ງຜົນງານທີ່ເຄີຍເຮັດຜ່ານມາ
 3. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບຕຳແໜ່ງນີ້

 ກ່ອນເວລາ 17:00 ວັນທີ 10/2/2022