ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

ເປີດປະມູນ ທີມງານຜະລິດຮູບເງົາ ”ເຮົາ HOUSE the series”

ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ກຳລັງຊອກຫາທີມງານຜະລິດ ເພື່ອຮ່ວມກັນຜະລິດຮູບເງົາຊຸດ ”ເຮົາ HOUSE the series” ຖ້າບໍລິສັດໃດສົນໃຈ ກະລຸນາສົ່ງໃບສະເໜີລາຄາຕາມຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດດ້ານລຸ່ມ ແລະ ສົ່ງມາທີ່ Email: xaysomphone@rda.org.la ກ່ອນເວລາ 17:00 ວັນທີ 28/2/2020

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພື່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເບີ: 020 5562 6881 ໄຊສົມພອນ ແລະ 020 9954 7171 ສຸພະລັກ

ຕຳແໜ່ງ

ໜ້າທີ່

Acting coach

 

 

ຮັບຜິດຊອບຝືກສອນການສະແດງ, ການນຳພານັກ ສະແດງໃຫ້ເຖີງບົດເລື່ອງ, ຮັບຜິດຊອບການຝືກອົບຮົມຈຳນວນ 2 ອາທິດ, ນຳສະເໜີທັກສະ ການສະ ແດງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ເປັນທີ່ປືກສາທາງການການສະແດງໃຫ້ແກ່ທີມງານຜູ້ຜະລິດ

 

Diretor

 

 

 

 

ມີຈິນນາການ ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ສາມາດເຂົ້າໃຈພາບລວມທຸກຍ່າງ ສຳລັບອົງ ປະກອບຂອງຮູບເງົາ, ມີຄວາມສາມາດສ້າງແຮງຈຸງໃຈທາງພາບເພື່ອດຶງດູງຜູ້ຊົມໄດ້ດີ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີການເຮັດວຽກເປັນທີມງານໄດ້ດີ, ມີຄວາມພ້ອມ ໄຫວພິບແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າໄດ້, ກຳກັບຮູບເງົາຊຸດຈົນສຳເລັດ, ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການຜະລິດຜົນງານ, ຕ້ອງມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳສູງ, ມີຜົນງານກ່ຽວກັບການກຳກັບຮູບເງົາຢ່າງໜ້ອຍ 1 ເລື່ອງ

 

Diretor Assistant

 

 

ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ກຳກັບຫຼັກ, ສ້າງ Breakdown ສຳລັບການຖ່າຍທຳ, ສ້າງ Callsheet ເພື່ອການຖ່າຍທຳ Series, ຮັບຜິດຊອບການດຳເນີນວຽກງານຕ່າງໆໃນກອງຖ່າຍ, ເປັນຜູ້ປະສານງານຫຼັກສຳລັບທີມງານ, ນັກສະແດງ ແລະ ທີມງານຜະລິດທັງໝົດ.

 

Diretor of Photography

 

 

 

ອອກແບບພາບເພື່ອໃຫ້ສອດຄ້ອງກັບຮູບເງົາ, ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ກຳກັບໃນການກຳກັບດ້ານພາບ, ມີຄວາມຄີດສ້າງສັນໃນການນຳສະເໝີພາບ, ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນການນຳໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍພາບໄດ້ດີ, ສາມາດແນະນຳວຽກການບັນທຶກພາບໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກຂອງໂຄງການ, ມີປະສົບການ ໃນການຖ່າຍທຳຮູບເງົາຢ່າງໜ້ອຍ 1 ເລື່ອງ

 

Diretor of Photography Assistant

 

 

ຮັບຜິດຊອບໃນການເບີ່ງແຍງຮັກສາອຸປະກອນ, ຊ່ວຍສະໜັບສະໝູນໃຫ້ແກ້ຜູ້ກຳ ກັບດ້ານພາບ, ຊ່ວຍໃນການ Focus ພາບເພື່ອໃຫ້ເກີດຄຸນນພາບດ້ານພາບສູງ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນໄດ້ດີ

 

Sound Recordist

 

 

 

ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ວຽກງານສູງ, ເຂົ້າໃຈລະບົບການບັນທຶກສຽງ, ຮັບຜິດຊອບບັນທຶກສຽງຂອງ Series ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມງານໄດ້ດີ, ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງບັນທືກສຽງໄດ້ດີ,  ສາມາດແນະນຳວຽກການບັນທຶກສຽງໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກຂອງໂຄງການ, ມີປະສົບການ ໃນການບັນທຶກສຽງຮູບເງົາຢ່າງໜ້ອຍ 1 ເລື່ອງ

 

Art Diretor

 

 

 

 

ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ວຽກງານສູງ, ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດສະຖານທີ່ໃນການຖ່າຍທຳ, ມີຄວາມຮັບຜິດຕໍ່ Series ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມງານໄດ້ດີ, ນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງ,  ສາມາດແນະນຳວຽກການອອກແບບຕົບແຕ່ງສະຖານທີ່ຖ່າຍທຳໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກຂອງໂຄງການ, ມີປະສົບການອອກແບບຕົບແຕ່ງສະຖານທີ່ຖ່າຍທຳຮູບເງົາຢ່າງໜ້ອຍ 1 ເລື່ອງ

 

Gapher (Ligthing)

 

 

 

 

ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ວຽກງານສູງ, ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດສະຖານທີ່ໃນການຖ່າຍທຳ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ Series ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ, ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນການຈັດໄຟໄດ້ດີ, ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມງານໄດ້ດີ, ສາມາດແນະນຳວຽກການຈັດໄຟໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກຂອງໂຄງການ, ມີປະສົບການຈັກໄຟຕ່າງໆໃນຮູບເງົາຢ່າງໜ້ອຍ 1 ເລື່ອງ

 

Make up Artist (With Eqriment)

 

 

 

 

ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບວຽກງານທີ່ໄດ້ມອບໝາຍ, ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນການແຕ່ງໜ້າສຳລັບງານຖ່າຍທຳຕ່າງໆ, ຕ້ອງມີອຸປະກອນການແຕ່ງໜ້າເປັນຂອງຕົນເອງ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ Series ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ, ຕົງຕໍ່ເວລາ, ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມງານໄດ້ດີ, ແນະນຳວິທີການແຕ່ງໜ້າພາບໃນການຖ່າຍທຳໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກຂອງໂຄງການ ແລະ ມີປະສົບການເຂົ້້າແຕ່ງໜ້າໃນກອງຖ່າຍຮູບເງົາຕ່າງໆຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງ

 

Costume designer

 

 

 

 

ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບວຽກງານທີ່ໄດ້ມອບໝາຍ, ຈັດຫາເຄື່ອງນຸ່ງໃຫ້ແກ່ນັກສະແດງທຸກຄົນ, ຕົງຕໍ່ເວລາ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ Series ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ, ຄິດອອກແບບການຕ່າງໂຕຂອງນັກສະແດງໃນແຕ່ລະຕອນ, ຮັບຜິດຊອບຮັກສາ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງນຸ່ງຕ່າງໆທີ່ຈະໃຊ້ໃນການຖ່າຍທຳໃນທຸກໆຄັ້ງ,  ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມງານໄດ້ດີ ແລະ ມີປະສົບການເຂົ້າຮ່ວມກັບຮູບເງົາຕ່າງໆຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງ

 

Support Actors and Actress

 

 

 

ຕ້ອງມີຄວາມເປັນມືອາຊີບໃນການສະແດງ, ຮັບບົດຫຼາກຫຼາຍໃນການສະແດງເຊັ່ນ: ແມ່, ພໍ່, ອ້າຍ, ອາວ, ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວຽກງານສູງ ແລະ ຕ້ອງມີປະສົບການໃນການສະແດງຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງ

 

Main  Actors and Actress

 

 

 

ຕ້ອງມີຄວາມເປັນມືອາຊີບໃນການສະແດງ, ມີບຸຸກຄະລິກະພາບດີ,  ຮັບບົດສະແດງໄດ້ຫຼາກຼຫຼາຍສະພາບ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍອາລົມ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວຽກງານສູງ ແລະ ຕ້ອງມີປະສົບການໃນການສະແດງຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄັ້ງຂຶ້ນໄປ, ​ສາມາດເຮັດວຽກກັບຫຼາຍຄົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ,​ ແລະ ສາມາດຮັບແຮງກົດດັນໄດ້ສູງ

 

Extra Actors

 

 

ຕ້ອງມີຄວາມເປັນມືອາຊີບໃນການສະແດງ, ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາ, ສາມາດສະແດງຕາມທີ່ຜູ້ກຳກັບບອກ ແລະ ຮັບຜິດຊອບການແຕ່ງກາຍຂອງຕົນເອງ (ຖ້າກໍລະນີທີທາງກອງຖ່າຍມີເຄື່ອງສະເພາະໃຫ້ທາງກອງຖ່າຍຈະຮັບຜິດຊອບ)

 

Food for Prodution Team

 

 

 

 

ຕົງຕໍ່ເວລາ, ຮັບປະກັນການບໍລິຫານພາຍໃນກອງຖ່າຍທີ່ທັນເວລາ: ຈັດສະຖານທີ່ໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງທີມງານ ,ອາຫານຕ້ອງໃຫ້ທັນເວລາໃນເວລາທີ່ທີມງານຕ້ອງການເຊົ້າ-ສວຍ-ແລງ, ຈັດອຸປະກອນສຳລັບອາຫານ, ຮັບຜິດຊອບນ້ຳດື່ມພາຍໃນກອງຖ່າຍ, ເສີບນ້ຳໃຫ້ແກ່ທີມງານ-ນັກສະແດງ, ຈັດໂຕະ-ຕັ້ງໄວ້ສຳລັບທີມງານ, ເກັບມ້ຽນອຸປະກອນ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອຕ່າງໆພາຍໃນສະຖານທີ່ການຖ່າຍທຳຮູບເງົາ

 

Film Editing 8 Ep

 

 

ຮັບປະກັນການລຳລັບພາບໃຫ້ມີປະສິດທີພາບສູງ, ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາ, ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າໄດ້ດີ, ມີອຸປະກອນເປັນຂອງຕົນເອງ, ປະສານງານເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ກຳກັບ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຜະລິດ ມີປະສົບການໃນການຕັດຕໍ່ຮູບເງົາ-ສາລະຄະດີ-ໜັງສັ້ນ ມາກ່ອນ

 

Sound/Music designer amd Mix

 

 

 

ຮັບປະກັນວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທີພາບສູງ, ເປັນຄົນນຕົງຕໍ່ເວລາ, ມີຄວາມຊຳນານໃນການນຳໃຊ້ໂປຮແກມຕັດຕໍ່ທາງຄອມພິວເຕີ້,  ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າໄດ້ດີ, ມີອຸປະກອນເປັນຂອງຕົນເອງ, ປະສານງານເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ກຳກັບ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຜະລິດ, ມີປະສົບການໃນການປະກອບສຽງ ແລະ ປັບປຸງສຽງໃນຮູບເງົາຢ່າງໜ້ອຍ 1 ເລື່ອງຜ່ານມາ

 

Computer graphic

 

 

 

 

ຮັບປະກັນວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທີພາບສູງ, ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາ, ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າໄດ້ດີ, ມີອຸປະກອນເປັນຂອງຕົນເອງ, ປະສານງານເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ກຳກັບ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຜະລິດ, ອອກແບບ Spcial effects ພາຍໃນຮູບເງົາ Series ໃຫ້ເກີດຄວາມໜ້າສົນໃຈ, ມີຄວາມຊຳນານໃນການນຳໃຊ້ໂປຮແກມຕັດຕໍ່ທາງຄອມພິວເຕີ້ສູງ ແລະ ຮູ້ຈັກນຳໃຊ້ໂປຮແກມໃນກການສ້າງ effects ໄດ້ດີ

 

Color grading 8 Ep

 

 

 

ຮັບປະກັນວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທີພາບສູງ, ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາ, ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າໄດ້ດີ, ມີອຸປະກອນເປັນຂອງຕົນເອງ, ປະສານງານເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ກຳກັບ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຜະລິດ, ມີຄວາມຊຳນານໃນການນຳໃຊ້ໂປຮແກມແຕ່ງສີຮູບພາບເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຜ່ານຜົນງານການແຕ່ງສີພາບຮູບເງົາຢ່າງໜ້ອຍ 1 ເລື່ອງ

 

Song Writing

 

 

ຮັບປະກັນວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທີພາບສູງ, ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາ, ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າໄດ້ດີ, ປະສານງານເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ກຳກັບ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຜະລິດ, ສາມາດຂຽນເພງປະກອບຮູບເງົາ  Series ທີ່ມີເນື້ອຫາ ແລະ ຂໍ້ຄວາມທີ່ສຳຄັນຂອງເລື່ອງຜ່ານບົດເພງ 1 ບົດເພງ

 

Music Prodution for The Series

 

 

ຮັບປະກັນວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທີພາບສູງ, ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາ, ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າໄດ້ດີ, ມີອຸປະກອນເປັນຂອງຕົນເອງ, ປະສານງານເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ກຳກັບ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຜະລິດ, ສາມາດຜະລິດຜົນງານບົດເພງປະກອບ ຮູບເງົາ  Series ຕາມເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດ

 

Talents atist

 

 

ນ້ຳສຽງມີຄຸນນະພາບ, ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາ, ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າໄດ້ດີ, ຮັບຮ້ອງເພງປະກອບ  ຮູບເງົາ  Series ຈົນສຳເລັດ, ອອກງານຕ່າງໆໂຄງສະນາຜ່ານການຮ້ອງເພງປະກອບຮູບເງົາ  Series ໃນບາງກໍລະນີທີ່ທາງໂຄງການຈັດ

 


ວິທີສະໝັກ:

ກະລຸນາສົ່ງໃບສະເໜີລາຄາມາທີ່ Email: xaysomphone@rda.org.la ກ່ອນເວລາ 17:00 ວັນທີ 28/2/2020

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພື່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເບີ: 020 5562 6881 ໄຊສົມພອນ ແລະ 020 9954 7171 ສຸພະລັກ