ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ Youth Edutainment Officer

ຕຳແໜ່ງ:                  Youth Edutainment Officer

ບ່ອນປະຈຳການ:        ຫ້ອງການໃຫຍ່ ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

ໄລຍະສັນຍາ:          1 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ເປັນປີ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນຫ້ອງການເອກະຊົນ ເຊິ່ງແມ່ນຄົນລາວເປັນຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດບົນພື້ນຖານຫລັກການບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນ, ຫ້ອງການສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ, ໄວໜຸ່ມ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຫົວຫນ້າຊຸມຊົນ ບົນພື້ນຖານການສົ່ງເສີມຄວາມ ຍືນຢົງ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດໃນ ສປປ ລາວ. ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເພື່ອຊ່ວຍໃນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຈົນກ້າວໄປເຖິງການພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຮອບດ້ານ ເມື່ອຊຸມຊົນມີຄວາມສາມາດ, ຄວາມໝັ້ນໃຈ, ມີເຄືອຂ່າຍ ໃນການຜັກດັນ ແລະ ສົ່ງເສີມການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຊຸມຊົນທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ວິໄສທັດຂອງສູນພັດທະນາຊົນນະ ບົດແມ່ນເປັນສູນຕົ້ນແບບທີ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບຮອບດ້ານ ໂດຍພາຍໃຕ້ພາລະກິດທີ່ວ່າ ເອື້ອຍອຳນວຍການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແບບບູລະນາການ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການບໍລິການດ້ານສຶກສາຊຸມຊົນ, ສິ່ງເວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາໄວໜຸ່ມ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີຜາສຸກຂອງຄົນລາວ. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນບັນດາອົງກອນ ແລະ ຊຸມຊົນເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ນອກຈາກນັ້ນ ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືຮ່ວມ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນຮ່ວມກັບຫລາຍໆ ອົງກອນເຊັ່ນ: ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນທັງພາຍໃນແລະສາກົນ.

ຈຸດປະສົງຂອງຕຳແໜ່ງ

ວິຊາການດ້ານໄວໜຸ່ມສຶກສາ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາໄວໜຸ່ມໃນດ້ານບັນເທິງສຶກສາ, ຈັດຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກັບໄວໜຸ່ມ, ພັດທະນາຫຼັກສູດ-ເຄື່ອງມືໃນການຝຶກໄວໜຸ່ມອາສາສະໝັກຂອງບັນດາໂຄງການຂອງອາດີເອ ແລະ ເຄື່ອຂ່າຍແບບມືອາຊີບ.

 

ການລາຍງານ

ພະນັກງານ ວິຊາການດ້ານໄວໜຸ່ມສຶກສາ (Youth Edutainment Officer) ແມ່ນລາຍງານໂດຍກົງເຖິງຫົວໜ້າທີມງານພັດທະນາໄວໜຸ່ມ (ໄຊສົມພອນ ຜາຍປະດິດ)

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ ຂອງ Youth Edutainment Officer ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ສ້າງແຜນຮັບສະໝັກໄວໜຸ່ມອາສາ, ອອກແບບແບບຟອມອາສາສະໝັກ, ໂຄສະນາ, ຮັບອາສະສະໝັກປະຈໍາປີ ຫຼື ຂອງໂຄງການ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງອາດີເອ.
 2. ປະສານງານ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ວຽກງານພັດທະນາໄວໜຸ່ມ ຂອງສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ເພື່ອລາຍງານຫາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນປະຈໍາ.
 3. ຈັດການລົນນະລົງ, ໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກດ້ານວຽກງານຈິດອາສາໃນຫລາຍຮູບແບບທາງສື່ອອນລາຍ ແລະ ງານມະຫະກໍາຕ່າງໆໃນຫົວຂໍ້ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະອະນາໄມ, ໂພຊະນາການ ແລະ ອື່ນໆທີ່ເໝາະສົມ.
 4. ນໍາໃຊ້ຖານ​ຂໍ້​ມູນການຕິດຕາມ ອາສາ​ສະໝັກ​, ໄວໜຸ່ມຂອງ​ອາດີເອ ແລະ ໂຄງການທີ່ຮັບ ຜິດຊອບເພື່ອຊຸກຍູ້ ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດກຳຂອງໄວໜຸ່ມ.
 5. ພັດທະນາສື່ບັນເທິງສຶກສາດ້ານດົນຕີ ແລະ ສຽງເພງປະກອບວຽກງານພັດທະນາໄວໜຸ່ມ ແລະ ວຽກງານຂອງອາດີເອ.
 6. ຈັດຄ້າຍພັກແຮມດ້ານດົນຕີດ້ານສື່ເພື່ອການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມປະຈໍາປີຂອງອາດີເອ
 7. ເປັນຜູ້ຈັດການວົງດົນຕີຂອງອາດີເອ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ເປັນວົງດົນຕີເຕັມຮູບແບບ
 8. ຊ່ວຍວຽກອື່ນໆ ຕາມການໝອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ

ທັກສະ ແລະ ການປະພຶດປະຕິບັດ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົນເອງ ໃນການຕັດສິນໃຈ ການບໍລິຫານຕົນເອງຢ່າງມີປະສິທິພາບ ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເຮັດວຽກເປັນທີມ, ມີອິດສະຫຼະທາງຄວາມຄິດ, ການອອກຄໍາເຫັນຕໍ່ກັບ ການປະຕິບັດວຽກທີ່ເຫັນວ່າສົມຄວນ. ພັດທະນາທັກສະຂອງຕົວເອງໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນທຸກດ້ານຢູ່ເລື້ອຍໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົວເອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໜ້າວຽກສຳເລັດຜົນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.
 • ເປັນເຈົ້າການຕົນເອງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງ.
 • ສ້າງບັນຍາກາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ທີມງານໃນການເຮັດວຽກ.

ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ

 • ວາງເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ທີມງານແບບກະຕືລືລົ້ນເພື່ອສ້າງແຮງຈູງໃຈໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ທີມງານ
 • ເປີດໂອກາດໃຫ້ຕົວເອັງໃນການສະເໜີຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ວິໄສທັດຕໍ່ອົງກອນ
 • ຄິດໄກ ແລະ ຄິດຢ່າງມີວິໄສທັດ

ການຮ່ວມມື

 • ສ້າງ ແລະ ຮັກສາມິດຕະພາບທີ່ດີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ, ທີມງານທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ ຄູຮ່ວມງານຕ່າງໆ.
 • ມີມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ, ເປັນຜູ້ຟັງທີດີ ແລະ ສາມາດໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາລືໄດ້

ຄວາມຄິດສ້າງສັນ

 • ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆ.
 • ພັດທະນາເຄື່ອງມືທີ່ກ່ຽວຂອງເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງອົງກອນ.

ຄວາມຊື່ສັດ

 • ມີຄວາມຊືສັດບໍລິສຸດຕໍ່ອົງກອນ, ເປີດເຜີຍ, ຈິງໃຈ ແລະ ໂປ່ງໃສ່.

ຄຸນວຸດທິ ແລະ ປະສົບການ

 • ຈົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ມີປະສົບການເຮັດວຽກພັດທະນາຕ່າງໆ ຫຼື ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ
 • ມີປະສົບການດ້ານການເຮັດວຽກກັບໄວໜຸ່ມມາກ່ອນ (ພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງສາຍພົວພັນທີດີ ກັບຄູ່ຮ່ວມງານ, ທີມງານ, ພາກລັດ ແລະ ຊຸມຊົນ.
 • ມີທັກສະດ້ານການສື່ສານ, ການປະສານງານ, ເຈລະຈາຕໍ່ລອງ, ທັກສະການເຂົ້າຫາຄົນ.
 • ມີຄວາມອົດທົນ, ສື່ສັດ, ໂປ່ງໃສ່ ແລະ ຍອມຮັບຟັງ.
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີແນວຄິດສ້າງສັນ ແລະ ລີເລີ່ມ.
 • ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ແລະ ເຮັດວຽກມີປະສິດທິຜົນ.

ວິທີສະໝັກ:

ກະລຸນາສົ່ງເອກະສານສະໝັກງານມາທີ່ noy.sayyavong@hotmail.com ຫຼື vilakone@rda.org.la

 ກ່ອນເວລາ 17:00 ວັນທີ 6/5/2022