ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຕຳແໜ່ງ ອອກແບບ ແລະ ສື່ສານ (Communication and Graphic Design Officer)

ຕຳແໜ່ງ:   ພະນັກງານອອກແບບ ແລະ ສື່ສານ   (Communication and Graphic Design Officer)

ບ່ອນປະຈຳການ:   ຫ້ອງການໃຫຍ່ ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

ໄລຍະສັນຍາ:   1 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ເປັນປີ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນຫ້ອງການເອກະຊົນ ເຊິ່ງແມ່ນຄົນລາວເປັນຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດບົນພື້ນຖານຫລັກການບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນ, ຫ້ອງການສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ, ໄວໜຸ່ມ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຫົວຫນ້າຊຸມຊົນ ບົນພື້ນຖານການສົ່ງເສີມຄວາມຍືນຢົງ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດໃນ ສປປ ລາວ. ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເພື່ອຊ່ວຍໃນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຈົນກ້າວໄປເຖິງການພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຮອບດ້ານ ເມື່ອຊຸມຊົນມີຄວາມສາມາດ, ຄວາມໝັ້ນໃຈ, ມີເຄືອຂ່າຍ ໃນການຜັກດັນ ແລະ ສົ່ງເສີມການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຊຸມຊົນທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ວິໄສທັດຂອງສູນພັດທະນາຊົນນະ ບົດແມ່ນເປັນສູນຕົ້ນແບບທີ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບຮອບດ້ານ ໂດຍພາຍໃຕ້ພາລະກິດທີ່ວ່າ ເອື້ອຍອຳນວຍການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແບບບູລະນາການ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການບໍລິການດ້ານສຶກສາຊຸມຊົນ, ສິ່ງເວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາໄວໜຸ່ມ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີຜາສຸກຂອງຄົນລາວ. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນບັນດາອົງກອນ ແລະ ຊຸມຊົນເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ນອກຈາກນັ້ນ ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນຮ່ວມກັບຫລາຍໆ ອົງກອນເຊັ່ນ: ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນທັງພາຍໃນແລະສາກົນ.

ຈຸດປະສົງຂອງຕຳແໜ່ງ

ພະນັກງານອອກແບບ ແລະ ສື່ສານ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບລວມກ່ຽວກັບວຽກງານການອອກແບບສື່ການຮຽນຮູ້ ຕ່າງໆເພື່ອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາທາງສັງຄົມແບບຫລາກຫລາຍ ແລະ ເໝາະສົມກັບຄວາມເປັນຈິງ, ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງເນື້ອໃນເພື່ອເຜີຍແຜ່ສື່ສັ່ງຄົມອອນລາຍຂອງ ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່ວມກັບທີມຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບມືອາຊີບ.

ການລາຍງານ

ພະນັກງານການສື່ສານ ແມ່ນລາຍງານໂດຍກົງເຖິງຫົວໜ້າທິມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ ຂອງພະນັກງານການສື່ສານ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ອອກແບບສື່ສິ່ງພີມ, ຮູບພາບ,ແຜ່ນໂຄສະນາ ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆຂອງ ສພບ.
 2. ວາງແຜນການຜະລິດສື່ເພື່ອການປ່ຽນແປງພິດຕິກໍາຂອງຫ້ອງການຊ່ວຍແຕ່ລະທີມງານ
 3. ສ້າງ, ຕິດຕາມ, ຄຸ້ມ​ຄອງ ລະບຽບວ່າດ້ວຍ​ຂໍ້​ມູນ​​ຂ່າວສານຂອງ ສູນ​ພັດທະນາ​ຊົນນະບົດ.
 4. ພັດທະນາ ແລະ ອອກແບບເນື້ອໃນ ແລະ ລົງຂ່າວ​(Update) ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານບັນດາວຽກງານຂອງ ສພບ ໃນສືທາງສັງຄົມອອນລາຍ.
 5. ຊ່ວຍວຽກ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງຂະບວນການຈັດພິມສືີ່ຕ່າງໆເລື່ອງຄຸນນະພາບ, ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 6. ຊ່ວຍວຽກບັນດາແຜນງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂອງກັບວຽກງານສື່ສານ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ.
 7. ຊ່ວຍວຽກອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ.
 8. ປະສານງນດ້ານຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກແຕ່ລະພາກສ່ວນແລ້ວລາຍງານຫາຜູ້ບໍລິຫານແຕ່ລະວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕັດສີນໃຈຂອງທີມງານບໍລິຫານ.
 9. ຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານຂອງ ສພບ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ

ທັກສະ ແລະ ການປະພຶດປະຕິບັດ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົນເອງ ໃນການຕັດສິນໃຈ ການບໍລິຫານຕົນເອງຢ່າງມີປະສິທິພາບ ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຂອງ ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ.
 • ເປັນເຈົ້າການຕົນເອງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງ.
 • ສ້າງບັນຍາກາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ທີມງານໃນການເຮັດວຽກ.

ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ

 • ວາງເປົ້າໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອໃຫ້ທີມງານມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ທີມງານ.
 • ເປີດໂອກາດໃນການໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ວິໄສທັດຕ່່ອົງກອນ.
 • ຄິດໄກ ແລະ ຄິດຢ່າງມີວິໄສທັດ.

ການຮ່ວມມື

 • ສ້າງ ແລະ ຮັກສາມິດຕະພາບທີ່ດີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ, ທີມງານທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ.
 • ມີມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ, ເປັນຜູ້ຟັງທີດີ ແລະ ສາມາດໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາລືໄດ້

ຄວາມຄິດສ້າງສັນ

 • ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆ.
 • ພັດທະນາເຄື່ອງມືທີ່ກ່ຽວຂອງເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງອົງກອນ.

ຄວາມຊື່ສັດ

ມີຄວາມຊືສັດບໍລິສຸດຕໍ່ອົງກອນ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ໂປ່ງໃສ່.

ຄຸນວຸດທິ ແລະ ປະສົບການ

 • ຈົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີດ້ານການອອກແບບ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ-ເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ມີປະສົບການກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ປີ
 • ມີປະສົບການດ້ານການບໍລິຫານຫ້ອງການ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງສາຍພົວພັນທີດີ ກັບຄູ່ຮ່ວມງານ, ທີມງານ, ພາກລັດ ແລະ ຊຸມຊົນ.
 • ມີທັກສະດ້ານການສື່ສານ, ການປະສານງານ, ເຈລະຈາຕໍ່ລອງ, ທັກສະການເຂົ້າຫາຄົນ.
 • ມີຄວາມອົດທົນ, ຊື່ສັດ, ໂປ່ງໃສ່ ແລະ ຍອມຮັບຟັງ.
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີແນວຄິດສ້າງສັນ ແລະ ລີເລີ່ມ.

ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ແລະ ເຮັດວຽກມີປະສິດທິຜົນ.

ວິທີສະໝັກ:

ກະລຸນາສົ່ງເອກະສານສະໝັກງານມາທີ່ noy.sayyavong@hotmail.com ຫຼື vilakone@rda.org.la

 ກ່ອນເວລາ 17:00 ວັນທີ 28/8/2021

ກະກຽມໂດຍ:

ວິລະກອນ ໄຊຍະວົງ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລະກອນ

ອະນຸມັດໂດຍ:

ຈັນທະລັງສີ ສີສຸວັນ ອຳນວຍການ ສພບ