ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຕຳແໜ່ງ : ຫົວຫນ້າທີມໄວໜຸ່ມ (Youth Leader Officer)

ຕຳແໜ່ງ :                ຫົວໜ້າທີມໄວໜຸ່ມ ຫຼື Youth Leader Officer

ບ່ອນປະຈຳການ :    ຫ້ອງການໃຫຍ່ ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

ໄລຍະສັນຍາ :         12 ເດືອນ (ທຽບເທົ່າ 60% ຂອງໂຄງການ)

 

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນຫ້ອງການເອກະຊົນ ເຊິ່ງແມ່ນຄົນລາວເປັນຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດບົນພື້ນຖານຫລັກການບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນ, ຫ້ອງການສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ, ໄວໜຸ່ມ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຫົວຫນ້າຊຸມຊົນ ບົນພື້ນຖານການສົ່ງເສີມຄວາມ ຍືນຢົງ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດໃນ ສປປ ລາວ. ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເພື່ອຊ່ວຍໃນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຈົນກ້າວໄປເຖິງການພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຮອບດ້ານ ເມື່ອຊຸມຊົນມີຄວາມສາມາດ, ຄວາມໝັ້ນໃຈ, ມີເຄືອຂ່າຍ ໃນການຜັກດັນ ແລະ ສົ່ງເສີມການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຊຸມຊົນທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ວິໄສທັດຂອງສູນພັດທະນາຊົນນະ ບົດແມ່ນເປັນສູນຕົ້ນແບບທີ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບຮອບດ້ານ ໂດຍພາຍໃຕ້ພາລະກິດທີ່ວ່າ ເອື້ອອຳນວຍການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແບບບູລະນາການ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການບໍລິການດ້ານສຶກສາຊຸມຊົນ, ສິ່ງເວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາໄວໜຸ່ມ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີຜາສຸກຂອງຄົນລາວ. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນບັນດາອົງກອນ ແລະ ຊຸມຊົນເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ນອກຈາກນັ້ນ ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືຮ່ວມ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນຮ່ວມກັບຫລາຍໆ ອົງກອນເຊັ່ນ: ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນທັງພາຍໃນແລະສາກົນ.

 

ຈຸດປະສົງຂອງຕຳແໜ່ງ

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຫົວໜ້າທີມໄວໜຸ່ມ ຫຼື Youth Leader Officer ແມ່ນຮັບຜິດຊອບ ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ນໍາພາ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຮຽນຮູ້ສໍາລັບໄວໜຸ່ມອາສາສະໝັກຂອງໂຄງການ InYouth.

 

ການລາຍງານ

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຫົວໜ້າທີມໄວໜຸ່ມ ແມ່ນລາຍງານໂດຍກົງເຖິງຜູ້ປະສານງານໂຄງການ InYouth.

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ ຂອງ ຫົວໜ້າທີມໄວໜຸ່ມ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ສ້າງແຜນຮັບສະໝັກໄວໜຸ່ມອາສາ, ອອກແບບແບບຟອມສະໝັກ, ປະກາດໂຄສະນາ, ຮັບອາສະສະໝັກ ແລະ ຮ່າງສັນຍາກັບອາສາຂອງໂຄງການ InYouth.

 2. ຈັດສັນ, ບໍລິຫານ ແລະ ເບິ່ງແຍງ ເລື່ອງອາຫານ, ທີ່ພັກເຊົາ ແລະ ການເດີນທາງຂອງກຸ່ມອາສາໃນໄລຍະ ຂອງໂຄງການ.

 3. ຕິດຕາມ, ລາຍງານ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານການຮຽນຮູ້ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທີມງານອາສາ ປະຈໍາວັນແບບປົກກະຕິ.

 4. ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ ລະບຽບການຢູ່ຮ່ວມກັນຂອງໄວໜຸ່ມອາສາເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ​ການດຳເນີນກິດກຳຂອງໄວໜຸ່ມ.

 5. ສ້າງ ແລະ ເກັບກໍາ​ຂໍ້​ມູນຂອງ​ອາສາ​ສະໝັກ​ ໃນຮູບແບບອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ສໍາເນົາໄວ້ໃນຖານຂໍ້ມູນຂອງ​ໂຄງການ

 6. ປະສານງານຄູຝຶກ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນທຸກການອົບຮົມ, ປະຊຸມ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາຮຽນຮູ້ຂອງໄວໜຸ່ມ.

 7. ຊ່ວຍວຽກບັນດາແຜນງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນດ້ານການພັດທະນາໄວໜຸ່ມ

ຊ່ວຍວຽກອື່ນໆ ຕາມການໝອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ

 

ທັກສະ ແລະ ການປະພຶດປະຕິບັດ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົນເອງ ໃນການຕັດສິນໃຈ ການບໍລິຫານຕົນເອງຢ່າງມີປະສິທິພາບ ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຂອງ ໂຄງການ

 • ແບ່ງໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ທີມງານແຕ່ລະຄົນ ໃຫ້ອິດສະຫຼະແກ່ພວກເຂົາໃນການປະຕິບັດທີ່ເຫັນວ່າສົມຄວນ. ເພີ່ມທັກສະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໜ້າວຽກສຳເລັດຜົນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.

 • ເປັນເຈົ້າການຕົນເອງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງ.

 • ສ້າງບັນຍາກາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ທີມງານໃນການເຮັດວຽກ.

ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ

 • ວາງເປົ້າໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບເພືອໃຫ້ທີມງານມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ທີມງານ

 • ເປີດໂອກາດໃນການໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ວິໄສທັດຕໍ່ອົງກອນ

 • ຄິດໄກ ແລະ ຄິດຢ່າງມີວິໄສທັດ

 ການຮ່ວມມື

 • ສ້າງ ແລະ ຮັກສາມິດຕະພາບທີ່ດີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ, ທີມງານທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ ຄູຮ່ວມງານຕ່າງໆ.

ມີມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ, ເປັນຜູ້ຟັງທີດີ ແລະ ສາມາດໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາລືໄດ້

ຄວາມຄິດສ້າງສັນ

 • ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆ.

 • ພັດທະນາເຄື່ອງມືທີ່ກ່ຽວຂອງເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງອົງກອນ.

ຄວາມຊື່ສັດ

 • ມີຄວາມຊືສັດບໍລິສຸດຕໍ່ອົງກອນ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ໂປ່ງໃສ່.

 

ຄຸນວຸດທິ ແລະ ປະສົບການ

 • ຈົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

 • ມີປະສົບການເຮັດວຽກພັດທະນາຕ່າງໆ ຫຼື ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ

 • ມີປະສົບການດ້ານການເຮັດວຽກກັບໄວໜຸ່ມມາກ່ອນ (ພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)

 • ມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງສາຍພົວພັນທີດີ ກັບຄູ່ຮ່ວມງານ, ທີມງານ, ພາກລັດ ແລະ ຊຸມຊົນ.

 • ມີທັກສະດ້ານການສື່ສານ, ການປະສານງານ, ເຈລະຈາຕໍ່ລອງ, ທັກສະການເຂົ້າຫາຄົນ.

 • ມີຄວາມອົດທົນ, ສື່ສັດ, ໂປ່ງໃສ່ ແລະ ຍອມຮັບຟັງ.

 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີແນວຄິດສ້າງສັນ ແລະ ລີເລີ່ມ.

 • ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ແລະ ເຮັດວຽກມີປະສິດທິຜົນ.

 

ວິທີສະໝັກ:

ກະລຸນາສົ່ງເອກະສານສະໝັກງານມາທີ່ noy.sayyavong@hotmail.com ແລະ sithanonsai@gmail.com ກ່ອນເວລາ 17:00 ວັນທີ 23/7/19

ເອກະສານສະໝັກວຽກລວມມີ: CV ທີ່ມີລະບຸຜູ້ຮັບປະການ 2ຄົນ.

ກະກຽມໂດຍ/Prepared by:

ສີທະນົນໄຊ ຈັນມະນີວົງ, ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ InYouth

ອະນຸມັດໂດຍ:

ຈັນທະລັງສີ ສີສຸວັນ ອຳນວຍການ ອາດີເອ