ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ວິຊາການດ້ານການສຶກສາຊຸມຊົນ

ຕຳແໜ່ງ:                  ວິຊາການດ້ານການສຶກສາຊຸມຊົນ

ບ່ອນປະຈຳການ:       ຫ້ອງການໃຫຍ່ ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

ໄລຍະສັນຍາ:             1 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ເປັນປີ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນຫ້ອງການເອກະຊົນ ເຊິ່ງແມ່ນຄົນລາວເປັນຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດບົນພື້ນຖານຫລັກການບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນ, ຫ້ອງການສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ, ໄວໜຸ່ມ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຫົວຫນ້າຊຸມຊົນ ບົນພື້ນຖານການສົ່ງເສີມຄວາມ ຍືນຢົງ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດໃນ ສປປ ລາວ. ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເພື່ອຊ່ວຍໃນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຈົນກ້າວໄປເຖິງການພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຮອບດ້ານ ເມື່ອຊຸມຊົນມີຄວາມສາມາດ, ຄວາມໝັ້ນໃຈ, ມີເຄືອຂ່າຍ ໃນການຜັກດັນ ແລະ ສົ່ງເສີມການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຊຸມຊົນທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ວິໄສທັດຂອງສູນພັດທະນາຊົນນະ ບົດແມ່ນເປັນສູນຕົ້ນແບບທີ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບຮອບດ້ານ ໂດຍພາຍໃຕ້ພາລະກິດທີ່ວ່າ ເອື້ອຍອຳນວຍການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແບບບູລະນາການ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການບໍລິການດ້ານສຶກສາຊຸມຊົນ, ສິ່ງເວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາໄວໜຸ່ມ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີຜາສຸກຂອງຄົນລາວ. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນບັນດາອົງກອນ ແລະ ຊຸມຊົນເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ນອກຈາກນັ້ນ ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືຮ່ວມ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນຮ່ວມກັບຫລາຍໆ ອົງກອນເຊັ່ນ: ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນທັງພາຍໃນແລະສາກົນ.

ຈຸດປະສົງຂອງຕຳແໜ່ງ

ພະນັກງານວິຊາການດ້ານການສຶກສາຊຸມຊົນ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າການດ້ານການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບກຸ້ມຕົນເອງໂດຍລົງເລິກວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ, ພັດທະນາແມ່ຍິງ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ.

 

ການລາຍງານ

ພະນັກງານວິຊາການດ້ານການສຶກສາຊຸມຊົນ ແມ່ນລາຍງານໂດຍກົງເຖິງຫົວໜ້າທີມສຶກສາຊຸມຊົນ ແລະ ບໍລິການຝຶກອົບຮົມ (ວຽງເພັດ ແພງມະນີ)

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ ຂອງວິຊາການດ້ານການສຶກສາຊຸມຊົ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ພັດທະນາ ແລະ ອອກແບບບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ສະໜັບໜູນວຽກຂອງໜ່ວຍງານຮ່ວມກັບຫົວ ໜ້າທີມ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 2. ຮັບຜິຊອບວຽກວິຊາການສຶກສາຊຸມຊົນ ແລະ ປະສານງານ ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 3. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເຊັ່ນຝຶກອົບຮົມ ປະສານງານກັບຄູຮ່ວມງານພາກລັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນທຸກຂັ້ນ ພ້ອມທັງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງ ໂຄງການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີໄດ້ຮັບມອບໝາຍ
 4. ສະຫຼຸບສັງລວມກິດຈະກຳ ເກັບກຳຂໍໍ້ມູນ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານກິດຈະກຳຕ່າງໆ.
 5. ລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ.
 6. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງໄວໜຸ່ມພາຍໃນອາດີເອ (ນັກສຶກສາຝຶກງານ ແລະ ພະນັກງານຮຽນຮູ້).
 7. ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນກິດຈະກຳ ພ້ອມທັງບົດລາຍງານກິດຈະກຳຕ່າງໆ.
 8. ປະສານງານ ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ດີ ກັບໜ່ວຍງານທາງພັກລັດຂັ້ນສູນກາງ ຂັ້ນແຂວງ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕົນເອງຮ່ວມງານ.
 9. ຊ່ວຍວຽກອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການ.
 10. ເປັນຄູຝຶກຊ່ວຍວຽກໂພຊະນາການຂອງໂຄງການ ອີນັບ (ENUFF) ລົງເລີກວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂານາໄມໃນໂຮງຮຽນ.
 11. ຊ່ວຍວຽກບັນດາແຜນງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກສື່, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງ ສພບ.
 12. ຊ່ວຍວຽກ M & E

ທັກສະ ແລະ ການປະພຶດປະຕິບັດ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົນເອງ ໃນການຕັດສິນໃຈ ການບໍລິຫານຕົນເອງຢ່າງມີປະສິທິພາບ ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຂອງ ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ.
 • ແບ່ງໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ທີມງານແຕ່ລະຄົນ ໃຫ້ອິດສະຫຼະແກ່ພວກເຂົາໃນການປະຕິບັດທີ່ເຫັນວ່າສົມຄວນ. ເພີ່ມທັກສະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໜ້າວຽກສຳເລັດຜົນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.
 • ເປັນເຈົ້າການຕົນເອງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງ.
 • ສ້າງບັນຍາກາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ທີມງານໃນການເຮັດວຽກ.

 

ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ

 • ວາງເປົ້າໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບເພືອໃຫ້ທີມງານມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ.​ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ທີມງານ
 • ເປີດໂອກາດໃນການໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ວິໄສທັດຕ່່ອົງກອນ
 • ຄິດໄກ ແລະ ຄິດຢ່າງມີວິໄສທັດ

ການຮ່ວມມື

 • ສ້າງ ແລະ ຮັກສາມິດຕະພາບທີ່ດີ ກັບ ເພື່ອນຮ່ວມງານ, ທີມງານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ ຄູຮ່ວມງານຕ່າງໆ.
 • ເຂົ້າຄົນໄດ້ດີ, ເປັນຜູ້ຟັງທີດີ ແລະ ສາມາດໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາລືໄດ້

ຄວາມຄິດສ້າງສັນ

 • ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆ.
 • ພັດທະນາເຄື່ອງມືທີ່ກ່ຽວຂອງເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງອົງກອນ.

ຄວາມຊື່ສັດ

ມີຄວາມຊືສັດບໍລິສຸດຕໍ່ອົງກອນ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ໂປ່ງໃສ່.

ຄຸນວຸດທິ ແລະ ປະສົບການ

 • ຈົບປະລິນຍາຕີດ້ານພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ຫົວຂໍ້ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກ.
 • ມີປະສົບການກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໜ້ອຍ 2-5 ປີ
 • ມີປະສົບການດ້ານວຽກງານສຸຂະອານາໄມໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງສາຍພົວພັນທີດີ ກັບຄູ່ຮ່ວມງານ, ທີມງານ, ພາກລັດ ແລະ ຊຸມຊົນ.
 • ມີທັກສະດ້ານການສື່ສານ, ການປະສານງານ, ເຈລະຈາຕໍ່ລອງ, ທັກສະການເຂົ້າຫາຄົນ.
 • ມີຄວາມອົດທົນ, ສື່ສັດ, ໂປ່ງໃສ່ ແລະ ຍອມຮັບຟັງ.
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີແນວຄິດສ້າງສັນ ແລະ ລີເລີ່ມ.
 • ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ແລະ ເຮັດວຽກມີປະສິດທິຜົນ.

ວິທີສະໝັກ:

ກະລຸນາສົ່ງເອກະສານສະໝັກງານມາທີ່ noy.sayyavong@hotmail.com ຫຼື vilakone@rda.org.la

 ກ່ອນເວລາ 17:00 ວັນທີ 6/5/2022