ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຕໍາແໜ່ງ: ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອໍານວຍສະດວກໃນຊຸມຊົນ

ຕໍາແໜ່ງ: ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນຊຸມຊົນ (CDA)
ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ເມືອງໃໝ່ ແລະ ເມືອງ ສໍາພັນ ແຂວງຜົ້ງສາລີ
ຕ້ອງການຮັບຈໍານວນ: 04 ຄົນ

ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ (RDA) ຮ່ວມກັບອົງການແຄສາກົນປະຈໍາລາວ (ແຂວງຜົ້ງສາລີ) ກໍາລັງເປີດຮັບສະໝັກ
ພະນັກງານໃນຕໍາແໜ່ງຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນຊຸມຊົນ ຂອງ ໂຄງການ “ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອຄໍ້າ
ປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການເຂດເນີນສູງ ແບບຫຼາຍພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມ (SUPA)”, ໂດຍໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນທືນຈາກສະຫະພັນເອີຣົບ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານແລະໂພຊະນາ
ການຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ໃນເຂດເນີນສູງຂອງບ້ານເປົ້າໝາຍ.

ຈຸດປະສົງຂອງຕໍາແໜ່ງ: ແມ່ນເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະຕິດຕາມບັນດາກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ SUPA
ໃນບ້ານ ແລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ.

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
• ລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະຕິດຕາມກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການໃນເຂດເປົ້າາຫມາຍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າກິດຈະກໍາແລະຜົນໄດ້ຮັບທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມເວລາກໍາທີນົດ.
• ອໍານວຍຄວາມສະດວກບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ມີການທົບທວນແລະການປະເມີນຄືນເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
• ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງເມືອງ ແລະ ແຂວງ ໃນການກະກຽມແຜນການເຮັດວຽກ, ແຜນງົບປະມານປະຈໍາໄຕມາດ, ປະຈໍາເດືອນ, ອາທິດ ແລະ ແຕ່ລະກິດຈະກໍາ
• ຊ່ວຍແປພາສາທ້ອງຖີ່ນ ດ້ານເຕັກນິກໃຫ້ແກ່ວິຊາການ ໃນລະຫວ່າງການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຊຸມຊົນ
• ຊ່ວຍສະຫນັບສະຫນູນທີມງານຂອງໂຄງການໃນການເຮັດສົນທະນາຊຸມຊົນ ຮ່ວມກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຄູ່ຮ່ວມງານແລະຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທຸກພາກສ່ວນ.
• ຊ່ວຍທີມງານຂອງໂຄງການໃນການປະສານງານ, ຈັດກອງປະຊຸມໃນເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຊຸມຊົນໃນຂອບເຂດຂອງວຽກງານໂຄງການ
• ຮັບປະກັນການເກັບກໍາຮັກສາຂໍ້ມູນຂອງວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ(ຟອມເອກະສານເປັນສໍາເນົາ/ຟອມເອກະສານເປັນ ອີເລັກໂທນິກໄຟຮ)
• ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຫຼື ກິດຈະກໍາອື່ນໆ ຂອງໂຄງການຕາມແຜນວຽກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງວຽກ.
• ຖ່າຍຮູບ ແລະ ວີດີໂອ ໃນການລົງຢຽມຢາມຊຸມຊົນ ທຸກໆຄັ້ງ
• ຊ່ວຍແປພາສາ ອາຄາ, ກືມມ ຫຼື ພາສາຊົນເຜົ່າ ອື່ນໃນເຂດເປົ້າໝາຍ ເປັນພາສາລາວ ໃຫ້ແກ່ວິຊາການພາກສະໜາມ
• ເປັນຜູ້ຊ່ວຍການປະສານງານກັບບັນດາພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກຸ່ມພັດທະນາ ແລະ ຄະນະບ້ານເປົ້າໝາຍ.
• ຊ່ວຍວຽກຕ່າງໆຂອງຫ້ອງການ ແລະ ພາກສວນອື່ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.ລະດັບການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສາມາດ:
• ຈົບມັດທະຍົມ, ປະລິນຍາຕີດ້ານສຸຂະພາບ, ການພັດທະນາຊຸມຊົນ, ກະສິກໍາ, ຫຼືຂົງເຂດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
• ສັນຊາດລາວ, ຫ້າວຫັນ ແລະ ມັກໃນການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ
• ມີທັກສະການຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນຂັ້ນພື້ນຖານ; ມີປະສົບການໃນວຽກງານການພັດທະນາຊຸມຊົນ
• ມີປະສົບການແລະ / ຫຼືໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນກິດຈະກໍາດ້ານການກະສິກໍາ, ວຽກງານຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການດ້ານນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ WASH ແລະ / ຫຼືໂພຊະນາການ
• ມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານທີ່ດີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ, ມີຄວາມຕື່ນຕົວໃນໜ້າທີວຽກງານແລະ ສະແດງຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ຄົນອື່ນເປັນຢ່າງດີ.
• ເປັນຄົນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈ, ຊື່ສັດ,ຈິງໃຈ, ໂປ່ງໃສ, ຮັບຜິດຊອບ, ຍືດຫຍຸ່ນ, ເຕັມໃຈທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຈາກຄົນອື່ນ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້ດີ.
• ພ້ອມ ແລະ ສາມາດເດີນທາງໄປພັກຄ້າງຄືນໃນບ້ານເປົ້າໝາຂອງໂຄງການ.
• ສາມາດເຮັດວຽກ ແບບອິດສະຫຼະໄດ້
• ສາມາດຂັບລົດຈັກ ແລະ ມີໃບຂັບຂີ່ລົດຈັກ
• ສາມາດສື່ສານ ພາສາອາຄາ ຫຼື ກືມມຸ ແລະ ພາສາລາວໄດ້ດີ ຫລືພາສາອັງກິດແບບເລີ່ມຕົ້ນ
• ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ ໃນວຽກຫ້ອງການ.

ເອກະສານປະກອບການສະໝັກ:
1. ໃບສະເໜີຂໍສະໝັກງານ (ຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ)
2. ໃບປະຫວັດຫຍໍ້ (CV)
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບປະກາດສະນິຍະບັດ(ວິຊາຊີບ, ປະລິນຍາ ຫລື ສາມັນສຶກສາ)
5. ໃບຢັ້ງຢືນອື່ນໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ(ທາງເລືອກ)
ບ່ອນຕິດຕໍ່ພົວພັນ:
• ສົ່ງທາງອີເມວຂອງອາດີເອໂດຍກົງໄດ້ທີ່: info@rda.org.la, cc: vilakhone@rda.org.la
• ຫ້ອງການເມືອງໃໝ່ແມ່ນໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາ: ທ. ກອງພັນ ວິໄລພອນ ໂທ: 030 5376508, 020 56260544
• ຫ້ອງການເມືອງສໍາພັນ ແມ່ນໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາ ທ. ທອງວີນ ສອນມະນີ, ໂທ: 030 9144342, 020 95565295
• ຫ້ອງການເມືອງຂວາ ແມ່ນໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາ ນ. ພອນນາລີ ເດທິວັນ, ໂທ: 020 52211589
• ຫ້ອງການນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແມ່ນໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາ ນ. ເຈນຈິລາ ອີນທິສາ, ໂທ: 020 99229015

ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ: 13 ສິງຫາ(08) 2018