ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານດ່ວນ!!! ຕໍາແໜ່ງ: ບໍລິຫານ – ການເງິນ

ຕຳແໜ່ງ:                ບໍລິຫານ-ການເງິນ

ບ່ອນປະຈຳການ:     ຫ້ອງການໃຫຍ່ ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

ໄລຍະສັນຍາ:            1 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ເປັນປີ

ປິດຮັບສະໝັກ:       18 ກຸມພາ(02) 2019

ເອກະສານປະກອບການສະໝັກ:
1. ໃບສະເໜີຂໍສະໝັກງານ (ຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ)
2. ໃບປະຫວັດຫຍໍ້ (CV)
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບປະກາດສະນິຍະບັດ(ວິຊາຊີບ, ປະລິນຍາ ຫລື ສາມັນສຶກສາ)
5. ໃບຢັ້ງຢືນອື່ນໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ(ທາງເລືອກ)

ສາມາດຢືນ CV ດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ່: ຫ້ອງການ ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ, ບ້ານວັດນາກ ຮ່ອມ7 ເມືອງສີສັດຕະນາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂທລະສັບ: 021-315457,

ຫຼືສາມາດສົ່ງທາງອິເມວໄດ້ທີ່: info@rda.org.la, cc: vilakone@rda.org.la

 

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນຫ້ອງການເອກະຊົນ ເຊິ່ງແມ່ນຄົນລາວເປັນຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດບົນພື້ນຖານຫລັກການບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນ, ຫ້ອງການສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ, ໄວໜຸ່ມ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຫົວຫນ້າຊຸມຊົນ ບົນພື້ນຖານການສົ່ງເສີມຄວາມ ຍືນຢົງ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດໃນ ສປປ ລາວ. ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເພື່ອຊ່ວຍໃນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຈົນກ້າວໄປເຖິງການພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຮອບດ້ານ ເມື່ອຊຸມຊົນມີຄວາມສາມາດ, ຄວາມໝັ້ນໃຈ, ມີເຄືອຂ່າຍ ໃນການຜັກດັນ ແລະ ສົ່ງເສີມການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຊຸມຊົນທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ວິໄສທັດຂອງສູນພັດທະນາຊົນນະ ບົດແມ່ນເປັນສູນຕົ້ນແບບທີ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບຮອບດ້ານ ໂດຍພາຍໃຕ້ພາລະກິດທີ່ວ່າ ເອື້ອຍອຳນວຍການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແບບບູລະນາການ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການບໍລິການດ້ານສຶກສາຊຸມຊົນ, ສິ່ງເວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາໄວໜຸ່ມ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີຜາສຸກຂອງຄົນລາວ. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນບັນດາອົງກອນ ແລະ ຊຸມຊົນເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ນອກຈາກນັ້ນ ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືຮ່ວມ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນຮ່ວມກັບຫລາຍໆ ອົງກອນເຊັ່ນ: ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນທັງພາຍໃນແລະສາກົນ.

ຈຸດປະສົງຂອງຕຳແໜ່ງ

ພະນັກງານ ບໍລິຫານ-ການເງິນ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບລວມກ່ຽວກັບວຽກງານການເງິນ, ບົດລາຍງານການເງິນ, ປະສານງານ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງໆ. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ໃບເບີກຂໍເງິນລ່ວງໜ້າ ແລະ ລາຍການຈ່າຍເງິນອື່ນໆ ຂອງບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີຂື້ນກັບ ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ.

ການລາຍງານ

ພະນັກງານບໍລິຫານ-ການເງິນ ແມ່ນລາຍງານໂດຍກົງເຖິງຜູ້ຈັດການຝ່າຍບໍລິຫານ-ການເງິນ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ໂອນເງິນ ແລະ ລົງ​ບັນຊີ​ປະຈຳ​ວັນ​ຂອງ​ສູນ.
 2. ຕິດຕາມ​ເງິນສົດ​ ​ແລະ ​ເງິນ​ຝາກ​ທະນາຄານ.
 3. ເຮັດລາຍງານການເງິນປະຈຳເດືອນຂອງສູນ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຫົວໜ້າທີ່ຂື້ນກັບ.
 4. ສືກສາລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຂອງສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ.
 5. ກວດກາ ແລະຄຸ້ມຄອງການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ແລະສອດຄອງກັບລະບຽບການເງິນຂອງສູນ.
 6. ​ເກັບ​ຮັກສາ​ບັນດາ​ເອກະສານ​ຕ່າງໆ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ​ແລະ ​ບັນຊີ​ເພື່ອ​ກຽ​ມການກວດ​ສອບ.
 7. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງແຜນ ແລະ ບົດສະຫຼຸບການເງີນຂອງພະນັກງານ.
 8. ດໍາເນີນທຸລະກໍາຕ່າງໆທາງທະນາຄານ, ​ດ້ານ​ວຽກ​ງານ​ອາກອນ ແລະ​ ອື່ນໆ.
 9. ບໍລິຫານເງີນເງີນສົດຂອງຫ້ອງການໃນການໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາວັນພ້ອມລົງບັນຊີ.
 10. ຮຽນຮູ້ການຄິດໄລ່ເງິນເດືອນ ແລະ ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທຸກພາກສ່ວນທີ່ຂື້ນກັບສູນ.

ຊ່ວຍວຽກອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິຫານ-ການເງິນ ຕາມການໝອບໝາຍຂອງຜູ້ຈັດການ.

ທັກສະ ແລະ ການປະພຶດປະຕິບັດ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົນເອງ ໃນການຕັດສິນໃຈ ການບໍລິຫານຕົນເອງຢ່າງມີປະສິທິພາບ ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຂອງ ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ.
 • ແບ່ງໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ທີມງານແຕ່ລະຄົນ ໃຫ້ອິດສະຫຼະແກ່ພວກເຂົາໃນການປະຕິບັດທີ່ເຫັນວ່າສົມຄວນ. ເພີ່ມທັກສະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໜ້າວຽກສຳເລັດຜົນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.
 • ເປັນເຈົ້າການຕົນເອງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງ.
 • ສ້າງບັນຍາກາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ທີມງານໃນການເຮັດວຽກ.

ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ

 • ວາງເປົ້າໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບເພືອໃຫ້ທີມງານມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ.​ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ທີມງານ
 • ເປີດໂອກາດໃນການໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ວິໄສທັດຕ່່ອົງກອນ
 • ຄິດໄກ ແລະ ຄິດຢ່າງມີວິໄສທັດ

ການຮ່ວມມື

 • ສ້າງ ແລະ ຮັກສາມິດຕະພາບທີ່ດີ ກັບ ເພື່ອນຮ່ວມງານ, ທີມງານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ ຄູຮ່ວມງານຕ່າງໆ.
 • ເຂົ້າຄົນໄດ້ດີ, ເປັນຜູ້ຟັງທີດີ ແລະ ສາມາດໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາລືໄດ້

ຄວາມຄິດສ້າງສັນ

 • ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆ.
 • ພັດທະນາເຄື່ອງມືທີ່ກ່ຽວຂອງເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງອົງກອນ.

ຄວາມຊື່ສັດ

ມີຄວາມຊືສັດບໍລິສຸດຕໍ່ອົງກອນ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ໂປ່ງໃສ່

ຄຸນວຸດທິ ແລະ ປະສົບການ

 • ຈົບປະລິນຍຕີດ້ານການເງິນບັນຊີ ຫຼື ບໍລິຫານທຸລະກິ.
 • ມີປະສົບການກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໜ້ອຍ 2-4 ປີ
 • ສາມາດເຂົ້າໃຈວຽກງານບໍລິຫານ, ການເງິນ, ບັນຊີ
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງສາຍພົວພັນທີດີ ກັບຄູ່ຮ່ວມງານ, ທີມງານ, ພາກລັດ ແລະ ຊຸມຊົນ.
 • ມີທັກສະດ້ານການສື່ສານ, ການປະສານງານ, ເຈລະຈາຕໍ່ລອງ, ທັກສະການເຂົ້າຫາຄົນ.
 • ມີຄວາມອົດທົນ, ສື່ສັດ, ໂປ່ງໃສ່ ແລະ ຍອມຮັບຟັງ.
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີແນວຄິດສ້າງສັນ ແລະ ລີເລີ່ມ.
 • ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ແລະ ເຮັດວຽກມີປະສິດທິຜົນ.

ກະກຽມໂດຍ:

ວິລະກອນ ໄຊຍະວົງ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລະກອນ

 ອະນຸມັດໂດຍ:

ຈັນທະລັງສີ ສີສຸວັນ ອຳນວຍການ ສພບ