ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

ປະກາດຮັບສະໝັກຕຳແໜ່ງ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ (MENTORS)

ຕຳແໜ່ງ: ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ

ໄລຍະສັນຍາ: ເລີ່ມເດືອນກໍລະກົດ(7) 2022

 

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນຫ້ອງການເອກະຊົນ ເຊິ່ງແມ່ນຄົນລາວເປັນຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດບົນພື້ນຖານຫລັກການບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນຫ້ອງການສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນໄວໜຸ່ມອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຫົວຫນ້າຊຸມຊົນ ບົນພື້ນຖານການສົ່ງເສີມຄວາມ ຍືນຢົງ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດໃນ ສປປ ລາວສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເພື່ອຊ່ວຍໃນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຈົນກ້າວໄປເຖິງການພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຮອບດ້ານ ເມື່ອຊຸມຊົນມີຄວາມສາມາດຄວາມໝັ້ນໃຈມີເຄືອຂ່າຍ ໃນການຜັກດັນ ແລະ ສົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຊຸມຊົນທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວວິໄສທັດຂອງສູນພັດທະນາຊົນນະ ບົດແມ່ນເປັນສູນຕົ້ນແບບທີ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບຮອບດ້ານ ໂດຍພາຍໃຕ້ພາລະກິດທີ່ວ່າ ເອື້ອອຳນວຍການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແບບບູລະນາການ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການບໍລິການດ້ານສຶກສາຊຸມຊົນສິ່ງເວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາໄວໜຸ່ມ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີຜາສຸກຂອງຄົນລາວກຸ່ມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນບັນດາກຸ່ມສ້າງຕັ້ງໃໝ່ ແລະ ຊຸມຊົນເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າໄວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.

ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ສະເຕ່ວລ້າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະບັດໂຄງການ NOW-Us Award ທີ່ໄດ້ຮັບທືນສະໜັບສະໜູນຈາກ VOICE. ໂຄງການນີ້ມີຈຸດປະສົງໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງພາກສັງຄົມລາວທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອ 5 ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຄື: ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ໄວໜຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ປະເຊີນກັບການຂູດຮີດ, ການລ່ວງລະເມີດ ແລະ/ຫຼືຄວາມຮຸນແຮງ, ຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ, ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ (LGBTQI), ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ.    

 

ຈຸດປະສົງຂອງຕຳແໜ່ງ

ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາສະເພາະດ້ານພາຍໃຕ້ 5ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນໂຄງການ NOW-Us ເຊັ່ນ:

 • ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ໄວໜຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ.
 • ແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ປະເຊີນກັບການຂູດຮີດ, ການລ່ວງລະເມີດ ແລະ/ຫຼືຄວາມຮຸນແຮງ.
 • ຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ.
 • ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ (LGBTQI).
 • ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ.

ການລາຍງານ

ລາຍງານໂດຍກົງເຖິງ ນາງ ໄຊສົມພອນ ຜາຍປະດິດ, ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ NOW-Us

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

 1. ເຂົ້າຮ່ວມຄ້າຍຮຽນຮູ້ ຢູ່ວັງວຽງເປັນເວລາ5ວັນ.
 2. ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ນຳພາລູກທີມຂອງຕົນພັດທະນາບົດສະເໜີໂຄງການຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກບົດຮຽນ ແລະ ແນວຄວາມຄິດທີ່ໄດ້ໃນຄ້າຍຮຽນຮູ້ ໃຫ້ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈ, ມີແນວຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ມີນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆ ແລະ ສອດຄອງກັບຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ NOW-Us ຕາມທ່າແຮງຂອງຕົນພາຍໃຕ້ 5 ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງນັ້ນ.
 3. ການໃຫ້ຄຳປຶກສາລູກທີມສາມາດເຮັດເປັນແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງອອນລາຍຕາມຄວາມສະດວກ.
 4. ໃຫ້ອິດສະຫຼະແກ່ລູກທີມໃນການອອກແບບແນວຄວາມຄິດບົດສະເໜີໂຄງການຂອງເຂົາເຈົ້າ

Mentor Deliverble / ວຽກຕ້ອງສົ່ງຂອງທີ່ປຶກສາ

ໜ້າວຽກ ຈໍານວນມື້ ຕົວຊີວັດ
ເຂົ້າຮ່ວມເປັນທີ່ປຶກສາໃຫ້ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນຄ້າຍຮຽນຮູ້ທີ່ວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ 5ວັນ25-29 ກໍລະກົດ(7) 2022 ບົດລາຍງານຫຍໍ້ອະທິບາຍຈຸດພິເສດ, ທ່າແຮງ, ຂໍ້ຄວນປັບປຸງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມສໍາລັບກຸ່ມ ທີ່ຕົນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ
ສືບຕໍ່ເປັນທີ່ປຶກສາໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນມື້ກະກຽມນໍາສະເໜີໂຄງການໃຫ້ຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກຜູ້ຊະນະ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2ວັນ

ພາຍໃນເດືອນ ສິງຫາ (8) 2022

ຂຽນລາຍງານຫຍໍ້ຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມສໍາລັກຸ່ມທີ່ຕົນໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນຮູບ

 

ຄຸນວຸດທິ ແລະ ປະສົບການ:

ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກນຳບາງກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການໃນ 5ກຸ່ມເຊັ່ນ: ກຸ່ມຜູ້ອາຍຸສູງ ແລະ ໄວໜຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ກຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ປະເຊີນກັບການຂູດຮີດ ການລ່ວງລະເມີດ ແລະ/ຫຼືຄວາມຮຸນແຮງ, ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ, ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ (LGBTQI) ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ຫຼື ຂະແໜງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໜ້ອຍ 3 – 5 ປີ.

 • ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ, ສາມາດຄິດນອກກອບທີ່ສ້າງສັນເບິ່ງກວ້າງເຫັນໄກ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງສາຍພົວພັນທີດີ ກັບຄູ່ຮ່ວມງານ, ທີມງານ, ພາກລັດ ແລະ ຊຸມຊົນ.
 • ມີທັກສະດ້ານການຄິດວິເຄາະແບບອົງລວມ,​ ການເຈລະຈາ ແລະ ທັກສະການເຂົ້າຫາຄົນ.
 • ມີຄວາມອົດທົນ, ສື່ສັດ, ໂປ່ງໃສ່, ຍອມຮັບຟັງ ແລະ ຕົງຕໍ່ເວລາ.
 • ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ແລະ ເຮັດວຽກມີປະສິດທິຜົນ.

ວິທີສະໝັກ:

ກະລຸນາສົ່ງເອກະສານສະໝັກງານມາທີ່ vilakone@rda.org.la ແລະ cc: info@rda.org.la

 1. CV ພ້ອມດ້ວຍໃບສະເໜີລາຄາ

 ກ່ອນເວລາ 17:00 ວັນທີ 20 / 7 / 2022