ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

ປະກາດຮັບສະໝັກຕຳແໜ່ງ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ (MENTORS)

ຕຳແໜ່ງ: ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ

ໄລຍະສັນຍາ: ເລີ່ມເດືອນກຸມພາ(2) 2022

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນຫ້ອງການເອກະຊົນ ເຊິ່ງແມ່ນຄົນລາວເປັນຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດບົນພື້ນຖານຫລັກການບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນ, ຫ້ອງການສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ, ໄວໜຸ່ມ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຫົວຫນ້າຊຸມຊົນ ບົນພື້ນຖານການສົ່ງເສີມຄວາມ ຍືນຢົງ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດໃນ ສປປ ລາວ. ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເພື່ອຊ່ວຍໃນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຈົນກ້າວໄປເຖິງການພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຮອບດ້ານ ເມື່ອຊຸມຊົນມີຄວາມສາມາດ, ຄວາມໝັ້ນໃຈ, ມີເຄືອຂ່າຍ ໃນການຜັກດັນ ແລະ ສົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຊຸມຊົນທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ວິໄສທັດຂອງສູນພັດທະນາຊົນນະ ບົດແມ່ນເປັນສູນຕົ້ນແບບທີ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບຮອບດ້ານ ໂດຍພາຍໃຕ້ພາລະກິດທີ່ວ່າ ເອື້ອອຳນວຍການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແບບບູລະນາການ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການບໍລິການດ້ານສຶກສາຊຸມຊົນ, ສິ່ງເວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາໄວໜຸ່ມ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີຜາສຸກຂອງຄົນລາວ. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນບັນດາກຸ່ມສ້າງຕັ້ງໃໝ່ ແລະ ຊຸມຊົນເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.

ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ສະເຕວລາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະບັດໂຄງການ NOW-Us Award ທີ່ໄດ້ຮັບທືນສະໜັບສະໜູນຈາກ VOICE. ໂຄງການນີ້ມີຈຸດປະສົງໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງພາກສັງຄົມລາວທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອ 5 ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຄື: ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ໄວໜຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ປະເຊີນກັບການຂູດຮີດ, ການລ່ວງລະເມີດ ແລະ/ຫຼືຄວາມຮຸນແຮງ, ຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ, ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ (LGBTQI), ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ.    

ຈຸດປະສົງຂອງຕຳແໜ່ງ

ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາສະເພາະດ້ານພາຍໃຕ້ 5ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນໂຄງການ NOW-Us ເຊັ່ນ:

 • ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ໄວໜຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ.
 • ແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ປະເຊີນກັບການຂູດຮີດ, ການລ່ວງລະເມີດ ແລະ/ຫຼືຄວາມຮຸນແຮງ.
 • ຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ.
 • ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ (LGBTQI).
 • ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ.

ການລາຍງານ

ລາຍງານໂດຍກົງເຖິງ ນາງ ໄຊສົມພອນ ຜາຍປະດິດ, ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ NOW-Us

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

 1. ເຂົ້າຮ່ວມຄ້າຍຮຽນຮູ້ ຢູ່ວັງວຽງເປັນເວລາ5ວັນ.
 2. ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ນຳພາລູກທີມຂອງຕົນພັດທະນາບົດສະເໜີໂຄງການຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກບົດຮຽນ ແລະ ແນວຄວາມຄິດທີ່ໄດ້ໃນຄ້າຍຮຽນຮູ້ ໃຫ້ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈ, ມີແນວຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ມີນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆ ແລະ ສອດຄອງກັບຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ NOW-Us ຕາມທ່າແຮງຂອງຕົນພາຍໃຕ້ 5 ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງນັ້ນ.
 3. ການໃຫ້ຄຳປຶກສາລູກທີມສາມາດເຮັດເປັນແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງອອນລາຍຕາມຄວາມສະດວກ.
 4. ໃຫ້ອິດສະຫຼະແກ່ລູກທີມໃນການອອກແບບແນວຄວາມຄິດບົດສະເໜີໂຄງການຂອງເຂົາເຈົ້າ

 

Mentor Deliverble / ວຽກຕ້ອງສົ່ງຂອງທີ່ປຶກສາ

ໜ້າວຽກ ຈໍານວນມື້ ຕົວຊີວັດ
ເຂົ້າຮ່ວມເປັນທີ່ປຶກສາໃຫ້ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນຄ້າຍຮຽນຮູ້ທີ່ວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ 5ວັນ

16-20 ກຸມພາ(2) 2022

ບົດລາຍງານຫຍໍ້ອະທິບາຍຈຸດພິເສດ, ທ່າແຮງ, ຂໍ້ຄວນປັບປຸງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມສໍາລັບກຸ່ມ ທີ່ຕົນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ
ສືບຕໍ່ເປັນທີ່ປຶກສາໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນມື້ກະກຽມນໍາສະເໜີໂຄງການໃຫ້ຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກຜູ້ຊະນະ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 

2ວັນ

12-13 ມີນາ(3) 2022

ຂຽນລາຍງານຫຍໍ້ຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມສໍາລັກຸ່ມທີ່ຕົນໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນຮູບ

 

ສືບຕໍ່ເປັນທີ່ປຶກສາໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນໄລຍະການພັດທະນາໂຄງການ ຫຼັງຈາກຄ້າຍຮຽນຮູ້ 1ວັນ

ກຸມພາ(2) – ມີນາ(3) 2022

ບັນທຶກການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ

 

ຄຸນວຸດທິ ແລະ ປະສົບການ:

ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກນຳບາງກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການໃນ 5ກຸ່ມເຊັ່ນ: ກຸ່ມຜູ້ອາຍຸສູງ ແລະ ໄວໜຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ກຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ປະເຊີນກັບການຂູດຮີດ ການລ່ວງລະເມີດ ແລະ/ຫຼືຄວາມຮຸນແຮງ, ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ, ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ (LGBTQI) ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ຫຼື ຂະແໜງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໜ້ອຍ 3 – 5 ປີ.

 • ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ, ສາມາດຄິດນອກກອບທີ່ສ້າງສັນເບິ່ງກວ້າງເຫັນໄກ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງສາຍພົວພັນທີດີ ກັບຄູ່ຮ່ວມງານ, ທີມງານ, ພາກລັດ ແລະ ຊຸມຊົນ.
 • ມີທັກສະດ້ານການຄິດວິເຄາະແບບອົງລວມ,​ ການເຈລະຈາ ແລະ ທັກສະການເຂົ້າຫາຄົນ.
 • ມີຄວາມອົດທົນ, ສື່ສັດ, ໂປ່ງໃສ່, ຍອມຮັບຟັງ ແລະ ຕົງຕໍ່ເວລາ.

ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ແລະ ເຮັດວຽກມີປະສິດທິຜົນ.

ວິທີສະໝັກ:

ກະລຸນາສົ່ງເອກະສານສະໝັກງານມາທີ່ vilakone@rda.org.la ແລະ cc: info@rda.org.la

 1. CV ພ້ອມດ້ວຍໃບສະເໜີລາຄາ

 ກ່ອນເວລາ 17:00 ວັນທີ 10/2/2022