ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

Rural Development Agency

Our Vision

to become a model Agency that inspires and empowers rural communities.

Our Mission

facilitating a holistic self-sustaining capacity strengthening and quality provision of services in community education, environmental health and youth empowerment.

Values

RDA believes that everyone has the capacity to become a self-leader and a leader within their community when given the chance to learn, exchange dialogue and practice in a supportive and safe environment. RDA’s core values are mutual respect, opportunity and working together in a collaborative and supportive environment.

Services / Training

Latest News

ປະກາດຮັບສະໝັກ ຄະນະກຳມະການຕັດສິນລາງວັນ NOW-Us Laos Vol.2

ຕຳແໜ່ງ: ຄະນະກຳມະການຕັດສິນນລາງວັນ NOW-Us Laos ບ່ອນປະຈຳການ: ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ໄລຍະສັນຍາ:  1 ມື້, 2ກັນຍາ(3) 2022. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນຫ້ອງການເອກະຊົນ ເຊິ່ງແມ່ນຄົນລາວເປັນຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດບົນພື້ນຖານຫລັກການບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນ, ຫ້ອງການສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ, ໄວໜຸ່ມ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຫົວຫນ້າຊຸມຊົນ ບົນພື້ນຖານການສົ່ງເສີມຄວາມ ຍືນຢົງ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດໃນ […]

Read more

ປະກາດຮັບສະໝັກຕຳແໜ່ງ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ (MENTORS)

ຕຳແໜ່ງ: ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ໄລຍະສັນຍາ: ເລີ່ມເດືອນກໍລະກົດ(7) 2022   ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນຫ້ອງການເອກະຊົນ ເຊິ່ງແມ່ນຄົນລາວເປັນຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດບົນພື້ນຖານຫລັກການບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນ, ຫ້ອງການສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ, ໄວໜຸ່ມ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຫົວຫນ້າຊຸມຊົນ ບົນພື້ນຖານການສົ່ງເສີມຄວາມ ຍືນຢົງ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດໃນ ສປປ ລາວ. ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເພື່ອຊ່ວຍໃນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຈົນກ້າວໄປເຖິງການພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຮອບດ້ານ ເມື່ອຊຸມຊົນມີຄວາມສາມາດ, ຄວາມໝັ້ນໃຈ, ມີເຄືອຂ່າຍ […]

Read more